Odgovori na zastupnička pitanja

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Fazlija Nedžad

Dali u Kantonu Sarajevo postoji Analiza stambenih objekata na Kantonu Sarajevo u koje su ugrađene azbestne ploče?
Odgovor:

ODGOVOR NA PITANJE I INICIJATIVU

Poznato je da na području Kantona Sarajevo postoje slučajevi gdje su se na stambenim zgradama starije gradnje koristile azbestne ploče i to kao mješavina azbesta i cementa, najčešće kao završno pokrivni element ili kao fasadni element, a zbog svoje čvrstoće, otpornosti na toplinu i kiselinu, te izolacijskih svojstava. Zbog opasnosti po zdravlje kod novoizgrađenih stambenih zgrada ne koriste se građevinski materijali sa prisustvom azbesta, odnosno koristi se zamjenski materijal na bazi fibercementa koji je ekološki provjeren proizvod.

U Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo u prethodnom periodu nije rađena Analiza stambenih objekata u kojima su ugrađene azbestne ploče.
Međutim, planirana je izrada baze podataka koja će evidentirati sve stambene zgrade sa ugrađenim azbestnim pločama, a na osnovu prikupljanja podataka putem Općina i Upravitelja. Dalje aktivnosti na rješavanju ovog problema su neizvjesne s obzirom da iziskuju značajna finanisjka sredstva.

Upotreba azbesta kao građevinskog materijala u ranijem periodu bila je prisutna ne samo u stanogradnji već i kod izgradnje poslovnih objekata i drugih građevina čija kontrola održavanja nije u nadležnosti Ministartva stambene politike.
Stoga, veoma je važno da se ova aktivnost proširi i na druga nadležna Ministarstva Kantona Sarajevo.

Na koji način se vrši izrada (štampanje) taksenih markica odnosno sudskih taksi
Odgovor:

Materija na koju se odnose pitanja poslanika Nedžada Fazlije regulisana su:
Uredbom o taksenim markama („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/98, 15/00
18/02, 23/02 i 4/03), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva
finansija i Pravilnikom o štampanju, distribuciji i prodaji taksenih maraka („Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 13/04), koji je donio ministar finansija.

Za odgovore na konkretno postavljena pitanja nadležno je Ministarstvo finansija.

Odgovor prilog:
Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice,
Odgovor:

Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo dostavljeno je pitanje zastupnika Nedžada Fazlije postavljeno na 29. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 23.09.2013. godine.
Zastupničko pitanje postavljeno je u vezi nepoštivanja zakonske odredbe slobodnog pristupanja “Službenim novinama Kantona Sarajevo” putem WEB stranice, kako je uređeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a koji je Skupština na svojoj 3. sjednici 27.04.2011. godine, donijela.
Pomenuta izmjena tretirana je članom 5. usvojenih izmjena zakona, gdje je propisano da se poseban interes Kantona ostvaruje omogućavanjem besplatnog pristupa WEB stranici.

Postupajući po dostavljenom pitanju zastupnika Nedžada Fazlije, a imajući u vidu činjenicu da se odredbama člana 8. Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/11 - Prečišćeni tekst) ovlašćuje sekretar Skupštine Kantona Sarajevo da ugovorom sa izdavačem - JP NIO Službeni list BiH uredi odnose izdavanja “Službenih novina”, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je podnijelo zahtjev sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo broj: 03-05-05-26519/13 od 08.10.2013. godine za dostavu informacije.
U vezi podnesenog zahtjeva, od sekretara Skupštine Kantona Sarajevo zaprimljen je akt broj: 01-05-sl/13 od 11.11.2013. godine koji se u prilogu dostavlja.

Odgovor prilog:
Parking kod narodnog pozorišta
Odgovor:

Odgovor:

1. Skupština Kantona Sarajevo (predsjedavajuća Meliha Alić) dana 28.10.2004. godine donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta. Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u Odluci o provođenju Urbanističkog plana Narodno pozorište ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 21/03). Općinsko vijeće Centar Sarajevo je dana 19.04.2004. godine donijelo Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za područje navedenog Urbanističkog projekta. Istog dana Općinsko vijeće donijelo je odgovarajuća rješenja o preuzimanju zemljišta u korist općine Centar, a u cilju realizacije navedenog projekta. Ukupna površina građevine prostirala se na dijelove 18 katarstarskih čestica. Nadležna općinska služba donijela je i odgovarajuća rješenja o isplanjenju objekata koji na terenu ne postoje, a sve u cilju privođenja zemljišta krajnjoj namjeni – izgradnja podzemne garaže.
Postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane Općine Centar trajao je sve do 2012. godine kada je Ministarstvu dostavljen konačan akt da su sve parcele na kojim je planirana gradnja garaže upisane sa nosiocem prava raspolaganja u korist Općine Centar Sarajevo.
Dakle, nesporno je da se ugovor nije trebao zaključiti prije nego se riješe imovinsko-pravni odnosi, a obzirom da je takva situacija imala za posljedicu memogučnost izvršavanja obaveza utvrđenih ugovorom od strane koncesora. Zašto je ugovor zaključen ranije odgovor može dati tadašnja Vlada koja je dala ovlaštenje Ministru Krmpotiću ( tadašnji ministar saobraćaja) da potpiše takav ugovor.

2. U toku realizacije ugovora u smislu izvršavanja obaveza od strane Ministartva naišlo se na niz poteškoča: rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, uvođenja u posjed na cijelom lokalitetu, nadležnosti za izdavanje urbanističke saglasnosti ( da li Federalno ili kantonalno ministartvo prostornog uređenja), gdje su se oba ministartsva po zahtjevu oglasila nenadležnim. Pored toga Povjerenstvo/Komisija za zaštitu spomenika BiH dala je nejasan stav o mogučnosti gradnje garaže jer se radi o području zaštite te je Ministarstvo zatražilo pojašnjenje stava. Sve to rezultiralo je činjenicom da konesionar nije ishodovao dokumentaciju potrebnu za izgradnju, a rok za puštanje u funkciju iste je januar 2013. godine. Pored svega navedenog koncesionar je pokrenuo spor za naknadu štete. Prema tužbi koncesionar traži naknadu od 2 mil KM za svaku godinu prekoračenja roka utvrđenog ugovorom za izgradnju garaže.
Dakle, zbog činjenice da je ugovor potpisan , a da imovinsko-pravni odnosi nisu priješeni, da se koncesionar ni do danas nije uveo u posjed na cijelom lokalitetu, te da nije jasno ko je nadležan za izdavanje potrebbne dokumentacije za izgradnju garaže, a rokovi za izgradnju su istekli, ugovor čini nepovoljnim za kanton.

3. Općinsko vijeće nije donijelo Odluku o poništenju Odluke o davanju naknadne saglasnosti Vladi kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije, već je Zaključkom općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj:01-11-26/13 od 31.10.2013. godine odlučeno da se stavi van snage Odluka o davanju naknadne saglasnosti Kantonu Sarajevo-Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije za izgradnju javane podzemne garaže kod Narodnog pozorišta. U tom smislu je naloženo nadležnoj službi da za narednu sjednicu vijeća pripremi materijal.
Nakon saznanja da je Općinsko vijeće donijelo pomenuti zaključak Ministarstvo saobraćaja se pismenim putem obratilo Vijeću te navelo da je ponovo razmatrana mogućnost realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže na pomenutom lokalitetu, te posebno imajući u vidu probleme stacionarnog saobraćaja na području užeg gradskog jezgra, i uvažavajući činjenicu da je predmetna garaža predviđena planskom dokumentacijom. S tim u vezi zatraženo je od Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da izvrši analizu obuhvata na kojem je prema mišljenju Povjerenstva/Komisije za zaštitu sposmenika kulture BiH moguća gradnja ove garaže, a čije mišljenje je uslov bez kojeg se ne može graditi, zbog činjenice da se radi o području pod zaštitom.
U smislu navedenog ponovo su ostvareni kontakti sa Komisijom za zaštitu spomenika BiH, te postignuti i načelni dogovori o davanju pozitivnog mišljenja ove Komisije u vezi izgradnje garaže.
Iz navedenih razloga zatraženo je od općinskog vijeća da pomenutu saglasnost ne stavlja van snage.

Pošto je Kantonalni Zakon o vodama (Sl.N KS, br. 11/13) napravljen na osnovu Osnovnog Zakona o vodama, te se bazira na njegovim osnovama, kako je moguće da je Kantonalni plan odbrane od poplava, izašao u Sl. novinama KS, a da ga nije usvojila Vlada KS
Odgovor:

o vodama ("Službene novne Federacije Bosne i Hercegovine" broj : 70/06), člana 57.stav 4. Zakona o vodama Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Srajevo broj 18/10) i člana 43.stav 2. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" broj: 20/09).

Član 43. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" glasi:

"Planove iz člana 17. stav 3. ove Uredbe pripremaju organizacije iz člana 22. stav 4. ove Uredbe.
Plan iz stava 1. ovog člana, u skladu sa odredbama ove Uredbe, donosi kantonalni ministar nadležan za vode.
Plan iz stava 1.ovog člana, bez tehničkih priloga, objavljuje se u službenom glasilu kantona."

Član 17. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" glasi.

"Za provođenje mjera zaštite od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (polavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, donose se planovi aktivne odbrane od poplava ( u daljem tekstu:operativni planovi odbrane od poplava).
Operativni plan odbrane od poplava iz stava 1. ovog člana za područja uz vodotoke I kategorije naziva se Federalni operativni plan odbrane od poplava.
Operativni plan odbrane od poplava iz stava 1. ovog člana za područja uz vodotoke II kategorije na području kantona, naziva se kantonalni operativni plan odbrane od poplava".

Čardžić Damir

Šta se događa sa KJKP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo,
Odgovor:

1. Na sastanku održanom u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo raspravljalo se o situaciji u samom preduzeću. Govorilo se o neizmirenim platama, skrenuta je pažnja na ponašanje rukovodioca Ragiba Šute, o aktiviranju laboratorije, ali ni jednim postupkom nije opstruiran rad izabranih organa u preduzeću. Čak šta više, potrebno je da istaknemo da je iskazan visok stepen zajedništva.
Pitanje neizmirenih obaveza prema radnicima je problem sa kojim se susreću sva javna preduzeća.
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dobija od legalno izabranih organa izvještaj o poslovanju, koji dostavlja Skuptini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje. Na Skuptštini Kantona Sarajevo zakazanoj za 23.12.2013. godine je izvještaj o poslovanju svih javnih preduzeća, a među njima i KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, pa je na zastupnicima u Skupštini da razmatraju ovaj izvještaj. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije kadrovski osposobljeno da cijeni revizorske izvještaje. Ukoliko postoje nezakonitosti u radu preduzeća, za pokretanje odgovornosti nadležna je uprava preduzeća, koja je dužna protiv odgovornih osoba pokrenuti zakonom propisane procedure.
2. Ministarstvo privrede je obradilo sve prispjele zahtjeve poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i uputilo ih na dalji postupak Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo. Do sada je ovo ministarstvo obradilo 1787 predmeta. Prvi izvještaj Ministarstvu finansija je upućen 20.08.2013. godine.

Sredstva potrebna za isplatu poticaja obračunata su u iznosu 1.718.318,68 KM. Po obavještenjima, koja smo dobili od Ministarstva finansija, isplaćeno je 841.393,56 KM.

Da se u KJP PD Butmir pošalju sve institucije za zaštitu zakonitosti
Odgovor:

Odgovor na zastupničku incijativu:
Ministarstvo unutrašnjih poslova je Informaciju Skupštine Kantona Sarajevo,

broj: 01-05-18525/13 od 02.09.2013. godine, sa prilogom tj. predmetnom Inicijativom zastupnika Damira Čardžića , u skladu sa članom 230. ZKP-a F BiH dostavilo Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo na nadležno postupanje i donošenje tužilačke odluke.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo zahtjev za prikupljanje dodatnih informacija, broj: T 09 0 KTA 0058420 13 od 22.11.2013. godine, po kojem policijski službenici ovog Ministarstva preduzimaju mjere i radnje na provjeri navoda iz predmetne Inicijative zastupnika Damira Čardžić, a po okončanju će operativni materijal dostaviti Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.
Predlažemo da se za dozvolu davanja informacija o vršenju predistražnih radnji obratite Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, pozivom na njihov broj predmeta.

Odgovor prilog:

Vajzović Hanka

Šta se dešava sa radovima na cesti od mosta Suada Dilberović (ili od zgrade OHR-a) prema Grbavici?
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je 18.07.2013 godine zvanično uvela izvođača radova HP Investing na ugovorenu dionicu na Južnoj longitudinali od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ulicom Derviša Numića. U periodu od potpisivanja Ugovora Izvođač je mobilizirao vlastita sredstva do isplate avansne fakture, ista nije mogla biti isplaćena jer nisu bili potpisani potrebni ugovori od strane Federacije BiH. Nakon što je 01.11.2013 godine uplaćen avans došlo je do intenziviranja radova na nabavci materijala potrebnih izmještanja instalacija vode, odvodnje, kontaktne trolejbuske mreže tako da se izvode radovi u zimskom periodu u skladu sa primjenom tehničkih propisa za date vremenske uslove.
U vezi sa navedenim problemom na izmještanju instalacija obavještavamo Vas da se na dijelu raskopane trase preko puta zgrade OHR-a nalaze četiri kabla po 10KV, koje je bila dužna izmjestiti Elektrodistribucija. Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je kod Elektrodistribucije zatražila izmještanje elektroinstalacija 23.05.2012. godine pozivajući se na Član 33. Zakona o cestama („Službene novine FBiH br.12/10) gdje je utvrđeno da u slučaju rekonstrukcije cesta imaoci instalacija na cesti su dužni o svome trošku izmjestiti te instalacije, odnosno prilagoditi ih nastalim promjenama, ako aktom o davanju saglasnosti za postavljanje tih instalacija ili ugovorom između imaoca instalacija i Direkcije cesta ili nadležnog kantonalnog organa nije drugačije uređeno. Članom 26. stav 2. Zakona o cestama („Službene novine FBiH br.12/10) je definisano da se pod rekonstrukcijom u smislu ovog zakona, smatraju radovi na dijelu postojeće ceste kojom se mijenja njena osnovna karakteristika u cilju povećanja kapaciteta ceste i nivoa usluge a što se odnosi na gore navedene postojeće saobraćajnice. Nakon godinu dana uz sve intervencije i prijedlog za sporazumno izmještanje elektro instalacija zaprimili smo pismo kojim su prihvatili dogovor sa Direkcijom za Puteve. S obzirom na neusklađenost propisa koje primjenjuje Elektrodistribucija i Zakona o cestama - uprava Elektroprivrede je osporila sve dogovore te isključivo tražila naplatu izmještanja instalacija (u iznosu cca 430.000,00 KM na projektima Južne longitudinale i XII transferzale). Direkcija za puteve je nakon pribavljenog tumačenja primjene Zakona o cestama od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija morala izvršiti izmjenu građevinskih dozvola kako bi na nacrtima bila precizirana vrsta radova koju bi Elektrodistribucija prihvatila. Nakon svih dostavljenih dokaza Elektrodistribucija nas je uslovila da za izmještanje njihovih instalacija izvršimo građevinske radove a da oni izmjeste kablove, što smo bili prinuđeni prihvatiti kako bi se prekinulo beskonačno utvrđivanje neusklađenih propisa. Ovakva situacija se odvijala i na XII transferzali uz to što je Elektrodistribucija pozvala inspekciju i obustavila radove na dionicama instalacija Elektrodistribucije. U prilogu dopisa dokumentovat ćemo navedenu korespodenciju sa Elektrodistribucijom .

U dijelu pitanja koje se odnosi na XII transferzalu obavještavamo Vas da su se neovisno o neisplaćenom avansu :
• Izvodili radovi na rampi "C" (koja se nalazi u naselju pa se ista ne primjećuje sa glavne saobraćajnice) obuhvatajući potporne zidove odvodnju izmještanje vode , kanalizacije, rasvjete,izgradnja podputnjaka .
• Izvedeni radovi na dionici trase pored džamije u Bačićima
• Potporni zidovi i proširenje postojeće rampe B (rampa kod Standarda)
• Temelji, stubovi natputnjaka te započeti radovi na rasponskoj konstrukciji Natputnjaka.
Završni radovi na kolovoznoj konstrukciji su uslovljeni vremenskim uslovima.

U vezi sa pitanjem Dalasa i ostalih privremenih objekata na Dvanaestoj transverzali i Južnoj longitudinali, najvažnija činjenica je da finansijer Projekta EBRD ne bi dozvolio ulazak u posao i potpisivanje Ugovora da nije prethodno dobio zadovoljavajuće obrazloženje za sve segmente preseljenja i izmještanja poslovne djelatnosti koji do tada nisu realizovani kao što je slučaj sa objektima na "A" rampi Stupske petlje. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkcija za puteve su poslali pravovremeno ponudu za kupoprodaju navedenog objekta radi rušenja ali u situaciji neprihvatanja ponude do izražaja su došle slabosti domaćih propisa koji ne dozvoljavaju efikasan rad inspekcija. O svim ovim detaljima je pravovremeno obaviješten EBRD i dobili smo podršku za potpisivanje Ugovora jer bi u protivnom bila izgubljena i ova građevinska sezona i u tom slučaju bi Projekat u cijelosti bio upitan.

Šta se dešava sa radovima na cesti od mosta Suada Dilberović (ili od zgrade OHR-a) prema Grbavici?
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je 18.07.2013 godine zvanično uvela izvođača radova HP Investing na ugovorenu dionicu na Južnoj longitudinali od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ulicom Derviša Numića. U periodu od potpisivanja Ugovora Izvođač je mobilizirao vlastita sredstva do isplate avansne fakture, ista nije mogla biti isplaćena jer nisu bili potpisani potrebni ugovori od strane Federacije BiH. Nakon što je 01.11.2013 godine uplaćen avans došlo je do intenziviranja radova na nabavci materijala potrebnih izmještanja instalacija vode, odvodnje, kontaktne trolejbuske mreže tako da se izvode radovi u zimskom periodu u skladu sa primjenom tehničkih propisa za date vremenske uslove.
U vezi sa navedenim problemom na izmještanju instalacija obavještavamo Vas da se na dijelu raskopane trase preko puta zgrade OHR-a nalaze četiri kabla po 10KV, koje je bila dužna izmjestiti Elektrodistribucija. Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je kod Elektrodistribucije zatražila izmještanje elektroinstalacija 23.05.2012. godine pozivajući se na Član 33. Zakona o cestama („Službene novine FBiH br.12/10) gdje je utvrđeno da u slučaju rekonstrukcije cesta imaoci instalacija na cesti su dužni o svome trošku izmjestiti te instalacije, odnosno prilagoditi ih nastalim promjenama, ako aktom o davanju saglasnosti za postavljanje tih instalacija ili ugovorom između imaoca instalacija i Direkcije cesta ili nadležnog kantonalnog organa nije drugačije uređeno. Članom 26. stav 2. Zakona o cestama („Službene novine FBiH br.12/10) je definisano da se pod rekonstrukcijom u smislu ovog zakona, smatraju radovi na dijelu postojeće ceste kojom se mijenja njena osnovna karakteristika u cilju povećanja kapaciteta ceste i nivoa usluge a što se odnosi na gore navedene postojeće saobraćajnice. Nakon godinu dana uz sve intervencije i prijedlog za sporazumno izmještanje elektro instalacija zaprimili smo pismo kojim su prihvatili dogovor sa Direkcijom za Puteve. S obzirom na neusklađenost propisa koje primjenjuje Elektrodistribucija i Zakona o cestama - uprava Elektroprivrede je osporila sve dogovore te isključivo tražila naplatu izmještanja instalacija (u iznosu cca 430.000,00 KM na projektima Južne longitudinale i XII transferzale). Direkcija za puteve je nakon pribavljenog tumačenja primjene Zakona o cestama od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija morala izvršiti izmjenu građevinskih dozvola kako bi na nacrtima bila precizirana vrsta radova koju bi Elektrodistribucija prihvatila. Nakon svih dostavljenih dokaza Elektrodistribucija nas je uslovila da za izmještanje njihovih instalacija izvršimo građevinske radove a da oni izmjeste kablove, što smo bili prinuđeni prihvatiti kako bi se prekinulo beskonačno utvrđivanje neusklađenih propisa. Ovakva situacija se odvijala i na XII transferzali uz to što je Elektrodistribucija pozvala inspekciju i obustavila radove na dionicama instalacija Elektrodistribucije. U prilogu dopisa dokumentovat ćemo navedenu korespodenciju sa Elektrodistribucijom .

U dijelu pitanja koje se odnosi na XII transferzalu obavještavamo Vas da su se neovisno o neisplaćenom avansu :
• Izvodili radovi na rampi "C" (koja se nalazi u naselju pa se ista ne primjećuje sa glavne saobraćajnice) obuhvatajući potporne zidove odvodnju izmještanje vode , kanalizacije, rasvjete,izgradnja podputnjaka .
• Izvedeni radovi na dionici trase pored džamije u Bačićima
• Potporni zidovi i proširenje postojeće rampe B (rampa kod Standarda)
• Temelji, stubovi natputnjaka te započeti radovi na rasponskoj konstrukciji Natputnjaka.
Završni radovi na kolovoznoj konstrukciji su uslovljeni vremenskim uslovima.

U vezi sa pitanjem Dalasa i ostalih privremenih objekata na Dvanaestoj transverzali i Južnoj longitudinali, najvažnija činjenica je da finansijer Projekta EBRD ne bi dozvolio ulazak u posao i potpisivanje Ugovora da nije prethodno dobio zadovoljavajuće obrazloženje za sve segmente preseljenja i izmještanja poslovne djelatnosti koji do tada nisu realizovani kao što je slučaj sa objektima na "A" rampi Stupske petlje. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkcija za puteve su poslali pravovremeno ponudu za kupoprodaju navedenog objekta radi rušenja ali u situaciji neprihvatanja ponude do izražaja su došle slabosti domaćih propisa koji ne dozvoljavaju efikasan rad inspekcija. O svim ovim detaljima je pravovremeno obaviješten EBRD i dobili smo podršku za potpisivanje Ugovora jer bi u protivnom bila izgubljena i ova građevinska sezona i u tom slučaju bi Projekat u cijelosti bio upitan.

Planiraju li se i kada zakazati tematske sjednice o stanju u kantonalnim javnim preduzećima,
Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja će uputiti zahtjev prema Vladi Kantona Sarajevo da pokrene inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo za održavanjem tematske sjednice za preduzeće KJKP "Gras " d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo nije nadležno da predlaže tematke sjednice, a kada je u pitanju kantonalno javno preduzeće, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o za 2011. i 2012.godinu bit će proslijeđeni Skupštini Kantona u decembru 2013. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u Programu rada za 2013.godinu nije imalo planirane prijedloge za održavanje tematskih sjednica o stanju u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima.
Naime, ovo ministarstvo je redovno održavalo radno konsultativne sastanke sa upravljačkim tijelima preduzeća, sa prijedlozima za poboljšanje funkcije u cilju organizovanja i obavljanja komunalnih djelatnosti, budući da su komunalne djelatnosti od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe.
Takođe ono što treba istaći jeste da je Vlada Kantona Sarajevo na 43.sjednici održanoj 26.11.2013.godine donijela Zaključak broj 02-05-29860-18.2/13 kojim se nalaže svim resornim ministarstvima da u saradnji sa javnim preduzećima iz svoje nadležnosti pripreme prijedlog racionalizacije i reorganizacije kompletnog sektora komunalne privrede, da sačine sanacione programe koji će u sebi imati kompletan prikaz stanja preduzeća kao i sanacione mjere, a sve u cilju poboljšanja poslovanja komunalne privrede.

Na osnovu navedenog zaduženja, ovo resorno ministarstvo kojem pripadaju kantonalna javna komunalna preduzeća obavezuje iste da dostave prijedloge i sanacione programe najkasnije do 20.01.2014.godine.
Nakon dostavljenih materijala i analiziranja istih Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša će dostaviti Vladi Kantona Sarajevo konkretne prijedloge u cilju poboljšanja poslovanja preduzeća.
U svojim prijedlozima prema Vladi Kantona Sarajevo, ovo ministarstvo će nakon analize razmotriti i prijedlog za održavanje tematskih sjednica o stanju u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima.

Efendić Faruk

vrijeme kada je ekonomska situacija građana u KS sve gora i gora, kada se predlažu i primjenjuju restriktivne mjere štednje u trošenju budžetskih sredstava na svim nivoima u BIH, dok policajcima redovno kasni plaća ili je ista čak nedovoljna za puko prež
Odgovor:

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godine koji je usvojen i odobren od strane Skupštine Kantona Sarajevo predviđena su sredstva za nabavku opreme te je u skladu sa planom opremanja policijskih službenika te potrebama nadležnih iz Uprave policije predviđena nabavka 1500 službenih pištolja.
Što se tiče pravnog osnova za raspisivanje javnog nadmetanja polazni pravni okvir je Zakon o javnim nabavkama zatim Zakon o unutrašnjim poslovima te Pravilnik o standardizovanoj opremi i naoružanju koji je donesen u skladu sa gore važećim propisima.

Ugovorni organ je raspisao javno nadmetanje-međunarodni otvoreni postupak i pored činjenice što Zakon o javnim nabavkama dozvoljava primjenu odredbi člana 5. tačka d) koji se odnosi na ugovore na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, ugovori iz oblasti odbrane, proizvodnje ili trgovine oružja, vojne opreme i namjenskog materijala. (Službeni glasnik BiH broj 49/04 od 02.11. 2004 godine)
Na vaše pitanje o pravnom osnovu za raspisivanje javnog poziva obavještavamo vas o sljedećem;
Javni poziv je raspisan 11.10.2013.godine a objavljen u Službenom glasniku BiH 81/13 broj obavještenja o javnoj nabavci- 202-1-1-11-218/13 kao međunarodni otvoreni postupak.Vaš navod je u potpunosti netačan ili ste slabo informisani kada kažete da je javni oglas raspisan bez pravnog osnova tj, da predhodno nije usvojen Pravilnik o opremi. Pravilnik o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je donesen 04.10.2013 godine broj 01-616/13 i to na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo (Službene novine KS broj 22/00 prečišćen tekst 15/02, 18/02 i 22/02). Na navedeni Pravilnik je dostavljeno i mišljenje Ministarstva Pravde i uprave Kantona Sarajevo broj 03-07-02-20614/13 od 01.08.2013 godine o usklađenosti pravilnika sa pravnim aktima i legislativama te ova informacija u potpunosti osporava vaše navode da je javni oglas bez pravnog osnova.
Pravilnikom je propisano osnovno naoružanje pripadnika MUP-a KS, i definicija osnovnog naoružanja sa tehničkim karakteristikama, koje su upravo i bile vodilja za predmetnu javnu nabavku.
Vaše pitanje odnosno konstatacija da se raspisanim tehničkim karakteristikama mogu prijaviti ponuđači jednog modela pištolja je u potpunosti netačna i očigledno da niste dobro informisani. Naše ministarstvo se u potpunosti pridržavalo Zakona o javnim nabavkama i to član 1 tačka 1. te je tehničkim zahtjevom data mogućnost da se prijavi veći broj ponuđača sa svojim proizvodima, što dokazuje da je u tehničkim karakteristikama dat raspon koje zadovoljavaju Pravilnik, a uporedo se u zadatim tehničkim podacima može pronaći 15 proizvođača sa preko 60 modela pištolja.
Ugovorni organ u ovoj fazi postupka nabavke osnovnog naoružanja- službenih pištolja na sasvim (ex llege) način, se pridržavao odredbi člana 1. stav 1. tačke c. Zakona o javnim nabavkama, kojom prilikom je u potpunosti ispoštovao Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, tako da je preduzeo sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti među svim ponuđačima.
Naime ugovorni organ je u cjelosti ispoštovao princip jednakog tretmana i transparentnosti iz čl. 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kao osnovnih načela javnih nabavki, te u smislu čl. 13. istog Zakona , dobavljačima dao potpune informacije o uslovima ugovora i postupcima dodjele ugovora uključujući između ostalog i opis proizvoda (pištolja), iznos, količinske specifikacije, tehničke specifikacije, sve u cilju osiguranja dosljedne primjene osnovnih načela postupka javnih nabavki u kojem slučaju se radi o postupku sa međunarodnim karakterom, gdje se međunarodni dobavljači ne smiju staviti u diskriminatorski položaj u odnosu na domaće dobavljače.
Ugovorni organ u postupku nabavke ove vrste robe u cjelosti se pridržavao odredbi člana 9. stav 1. tačke a. Pravilnika o standardizovanoj opremi i naoružanju MUP-a Kantona Sarajevo.
U svakom slučaju Ugovorni organ u smislu odredbi člana 14. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odbit će sve ponude kojima se nude robe i usluge ili radovi koji suštinski ne ispunjavaju tehničke specifikacije sadržane u tenderskoj dokumentaciji.

Nadležni iz Uprave policije smatraju da je nabavka pištolja prijeka potreba, te da je neophodno da se pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo opreme na adekvatan i kvalitetan način što će u krajnjoj liniji osigurati nesmetan rad policijskih službenika kao i adekvatnu zaštitu kako policajaca tako i građana i imovine.
Takođe vas kao zastupnika informišemo, da je stanje službenog naoružanja pripadnika MUP-a KS, ne zadovoljavajuće, tako da sa aspekta česte opravke naoružanja koje je trenutno u upotrebi kod policijskih službenika MUP Kantona Sarajevo, isto ministarstvo izlaže se sve većim i suvišnim troškovima zbog opravke takvog oružja.Kod pripadnika policije u velikom broju možete pronaći službeno oružje koje je staro od 15 pa čak i 30 godina, zbog čega i je nabavka novog službenog oružja sasvim opravdana.
Dajemo Vam za primjer jedan pokazatelj da pojedine renomirane firme koje se bave proizvodnjom oružja preko 300 godina, daju garancije na svoje proizvode do 10 godina, stalne eksploatacije, tako da sami možete zaključiti u kakvom je stanju naoružanje kod pripadnika policijskih struktura.
Nadalje vas informišemo da do sada u MUP-a, KS nije postojala unificiranost naoružanja i opreme (što je praksa u svim evropskim i svijetskim agencijama za provođenje zakona), te da kod pripadnici policijskih struktura MUP-a KS, kao službeno oružje koriste 8 različitih modela službenog kratkog naoružanja različitih proizvođača od kojih pojedini više ne proizvode niti rezervne dijelove za te modele.
Navod da se na tržištu mogu pronaći pištolji sa “manjom cijenom “je tačna ali vas isto tako informišemo da ti pištolji nezadovoljavaju niti kvalitetom kao ni potrebama poslova koje obavljaju policijski službenici, kao i to da bi onda bili prinuđeni mijenjati osnovno naoružanje policijskih službenika svake dvije godine, te bi nam ta "MANJA CIJENA" dugoročno gledajući bila sve samo ne “manja” i ekonomičnija.
Takođe pištolji sa "manjom cijenom" na tržištu upravo zbog navedenog zahtjevaju i češće servisiranje, kao i činjenicu da su zamjenski dijelovi skuplji ili je nemoguće doći do istih.
Ono što je traženo je upravo to da postoje garancije za proizvode, na kvalitet od 10 godine stalne eksploatacije što je i veoma bitno zbog poslova koje obavljaju policijski službenici.Iz gore navedenih činjenica smatramo da je vaše pitanje postavljeno zbog nedovoljne informisanosti.
Naime, službeni pištolj koji je predmet nabavke je namjenjan policijskim službenicima, gdje stalna eksploatacija takvog oružja između ostalog predstavlja bitan element pri odabiru vrste i modela pištolja.
Nabavka ove vrste opreme u potpunosti se vrši u skladu sa postojećim podzakonskim propisima ovog Ministarstva, ako se uzme u obzir složenost poslova i zadataka koje obavljaju njeni policijski službenici i kao takva ima sasvim opravdan karakter, što se može ogledati i u znatnim uštedama budžetskih sredstava u budućnosti, jer su predmet nabavke službeni pištolji, koji se trebaju koristiti duži vremenski period.
Ugovorni organ se i u ovom postupku pridržavao načela iz člana 1. stav c. Zakona o javnim nabavkama BiH, kao i člana 2. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a sve u cilju osiguranja najefikasnijeg načina korištenja javnih sredstava čime je preduzeo sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti, tako da svi ponuđači imaju ista prava, te mogu ravnopravno učestvovati u postupku zaključenja ugovora, ako ispune zahtjeve Ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

POSLANIČKO PITANJE

Šta je sa uniformama koje su nabavljene u prethodnom periodu, te da li je tačno da su iste podijeljene policiji, a nisu u upotrebi jer tobože neko iz MUP-a nije dao naredbu za njihovu upotrebu? Jesu li i u ovom slučaju žrtve policajci u KS, koji i pored činjenice da im redovno kasni plaća, moraju čak koristiti zastarjelu i neupotrebljivu uniformu?

ODGOVOR:

Uniforme koje su nabavljene u prethodnom periodu za mandata bivšeg ministra sa kojima je zadužen određeni broj policijskih službenika nisu u upotrebi iz razloga što je nakon podjele predmetnih uniformi kao i cipela i gojzerica utvrđeno od strane ovlaštenog inspekcijskog tijela za kontrolu kvaliteta da navedena uniforma ne odgovara tehničkim karakteristikama i kvalitetu koje su decidno propisane Uredbojm o jedinstvenoj policijskoj uniformi ( kvalitet tkanine, boja, sirovinski sastav, otpornost na vlagu i sl.), zbog čega ista se ne koristi obzirom da nošenjem neadekvatne i neupotrebljive uniforme može se odraziti na zdravlje i sigurnost policijskih službenika. U prilog navedenom je i činjenica da je u namjeri da se bar dio uniforme (obuća i gojzerice) stavi u upotrebu vršena reklamacija dobavljaču iz Prnjavora koji je naknadno ugrađivao i vršio doradu predmetne obuće, te kao tako dorađena opet je dostavljena nadležnoj agenciji za kontrolu kvaliteta "EURO INSPEKT" koji je definitivno dao ocjenu da kvalitet obuće ne zadovoljava osnovne karakteristike te je kompletna procedura vezano za nabavku obuće predmet sudskog odlučivanja i utvrđivanja krivične odgovornosti za krivično djelo - prevaru od strane dobavljača. Napominjemo da je za navedenu uniformu u prošloj Budžetskoj godini uplaćeno cca 1.500,000,00 KM koja su faktički "propala" jer nije nabavljena upotrebljiva oprema za što odgovornost snosi bivši ministar, jer Uprava policije apsolutno nije bila uključena u tenderskoj komisiji za nabavku ove opreme niti je sudjelovala u kompletnoj proceduri.

šta su poduzeli i koje mjere su donijeli po pitanju zaštite državne imovine kao i zaštite radnika kantonalnog preduzeća -Poljoprivredno dobro Butmir-
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS je po predmetu KJP Poljoprivredno dobro “Butmir”, postupalo po zahtjevima Kantonalnog tužilaštva Sarajevo broj T09 0 KTA 0056104 13 od 26.08.2013.godine i broj T09 0 KTPO 0057727 13 od 17.09.2013.godine, te prikupljene informacije i dokumentaciju dostavilo Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, uz naše akte broj 02/2-1-04-03-12225 od 06.11.2013.godine i broj 02/2-1-04-03-16439 od 25.10.2013.godine, radi donošenja tužilačke odluke .

Takođe su policijski službenici MUP-a KS- Četvrte policijske uprave, preduzeli Zakonom predviđene mjere i radnje u skladu svojim ovlaštenjima radi zaštite lične i imovinske sigurnosti u KJP PD “Butmir” na dan 22.11.2013.godine, prilikom ulaska novoimenovanog direktora i zaštitarske Agencije u krug preduzeća, o čemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Sarajevo.

tražim da mi se dostavi detaljan izvještaj o utrošku finansijskih sredstava Fondacije istina, pravda, dostojanstvo,
Odgovor:

Vlada Kantona Sarajevo je, na osnovu poslaničke inicijative, Zaključkom broj: 02-05-30280-1/11 od 29.11.2011. godine prema Skupštini Kantona Sarajevo uputila Prijedlog zaključka kojim se daje podrška Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i svim drugim mogućnostima, u okviru sredstava predviđenih za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH u Budžetu Kantona Sarajevo pruži sve vrste pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Skupština Kantona Sarajevo je Zaključkom broj: 01-05-29000/11 od 29.11.2011. godine prihvatila Prijedlog zaključka upućen od strane Vlade Kantona Sarajevo i obavezala Ministarstvo da putem Fondacije aktivira sve mogućnosti u cilju pravne, finansijske i materijalne pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Fondacija „Za istinu, pravdu i dostojanstvo“ (u daljnjem tekstu: Fondacija) osnovana je 12.07.2010. godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02), a u Registar fondacija Fondacija „Za istinu, pravdu i dostojanstvo“ Sarajevo upisana je Rješenjem Federalnog ministarstva pravde broj: 03-05-2-954/10 od 12.07.2010. godine, Rješenjem broj: 03-05-2-954/10 od 31.03.2011. godine i Rješenjem broj: 03-05-2-954/10 od 07.03.2012. godine. Dakle, Fondacija je osnovana prije pokretanja postupaka kod nadležnog suda protiv osam osumnjičenih pripadnika Armije BiH iz Hadžića i pružala je pravnu i drugu pomoć u korist ostalih branitelja.

Ministarstvo i Fondacija zaključili su Sporazum o saradnji pri realizaciji projekta „Pravna pomoć braniteljima“ broj: 06-14-17424/11 od 13.05.2011. godine. Predmet Sporazuma je regulisanje prava i obaveza ugovornih strana u vezi sa implementacijom odobrenih sredstava namijenjenih za pružanje pravne pomoći braniteljima koja se odnosi na: sufinansiranje troškova odbrane optuženih za ratne zločine, sufinansiranje pravne pomoći u cilju rješavanja problematike vezane za Vojno stambeni fond, sufinansiranje pravne pomoći vezane za aktivnosti na pripremi i vođenju tužbi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, koje budu pokretali pripadnici boračke populacije protiv nalogodavaca i izvršilaca zločina i sufinansiranje ostalih vidova pravne pomoći za kojima se ukaže potreba, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije te uz saglasnost Ministarstva.
Dana 30.12.2011. godine je potpisan i aneks prethodnog Sporazuma kojim je predviđeno doznačavanje još 30.000 KM za iste namjene.
Predviđeno je i da Fondacija može jedan dio sredstava upotrijebiti za pokrivanje troškova poslovanja, te je u tom smislu 22.07.2011. godine data pismena saglasnost da se do 20% doznačenih sredstava može utrošiti za pokrivanje troškova rada.

Sredstva su doznačavana u više navrata, na osnovu pojedinačnih odluka, uz prethodne zahtjeve Fondacije. Fondaciji su Odlukom broj: 06-14-10293/11 od 30.06.2011. godine odobrena i sredstva u iznosu od 10.000 KM sa pozicije 614300 DAN003 „Udruženja od interesa i za boračku populaciju Kantona Sarajevo - programske aktivnosti“ za realizaciju projekta pružanja materijalne i moralne podrške braniocima protiv kojih se vodi istraga i nalaze se u pritvoru, a u vidu obilaska branilaca i njihovih porodica. Također, su Odlukom broj: 06-14-20638/11 od 22.06.2011. godine dodijeljena sredstva u vidu jednokratne pomoći koja će se uručiti generalu Divjaku prilikom posjete u Austriji. Ukupno je na račun Fondacije u 2011. godini uplaćeno 235.500,00 KM.

Prema dostavljenom Finansijskom izvještaju Fondacije za 2011. godinu, koji je obuhvatio samo sredstva doznačena od strane Ministarstva, iskazan je slijedeći utrošak sredstava:

Vrsta troška Iznos Obrazloženje
Troškovi rada Fondacije 28.770,00 Naknade uposlenim i angažovanim licima i članovima upravnog odbora, knjigovodstvene usluge, troškovi štampanja, kreiranja web stranice, zakup poslovnog prostora, nabavka računarske opreme i drugo
Dodjela donacija / socijalne pomoći 31.300,00 Pomoći članovima porodica osam uhapšenih branitelja iz Hadžića u iznosu od 24.000,00 KM (Mustafa Dželilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Ćović, Šerif Mešanović, Nermin Kelember) - 3.000,00 KM po porodici), sredstva na ime pomoći generalu Jovanu Divjaku 6.000,00 KM, pomoć za realizaciju ekskurzije po osnovu zahtjeva Udruženja Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo 1.000,00 KM i donacija porodici 300,00 KM
Pravna pomoć - advokatske usluge 62.646,35 Edhem Godinjak– advokatice Vasvija Vidović i Edina Rešidović,
Sefer Halilović – advokat Edina Rešidović,
Ramadan Dervišević – advokat Vasvija Vidović,
Besim Muderizović – advokat Emir Kapidžić,
Fikret Planinčić – advokat Bekir Ferizović,
Zaim Backović – advokat Kolić Kadrija,
tužitelj Spahić Adis- advokat Esad Hrvačić
Projekat „Pravedan povratak“ - tužba žrtava rata prema RS 77.806,00 Advokat Esad Hrvačić 60.000,00 KM po osnovu ugovora,
7.900,00 KM isplate po osnovu ugovora o djelu licima angažovanim na ovom projektu
Uniconsalting d.o.o. 20.000,00 Isplata izvršena na osnovu Ugovora br. 51/11 od 21.11.2011. g. za projekat Obilazak opkoljenog Sarajeva i kulturno-historijskih znamenitosti.
220.522,35

S obzirom na neslaganje iznosa iskazanog u Finansijskom izvještaju Fondacije sa doznačenim sredstvima, Ministarstvo je istoj uputilo Zahtjev za hitnom korekcijom dostavljenih Izvještaja o utrošku doznačenih budžetskih sredstava broj: 06-14-2566-2/12 od 06.11.2012. godine, nakon čega je Fondacija dopunjavala dostavljene izvještaje.

U 2011. godini je akcenat aktivnosti bio na projektu „Pravedni povratak“ čiji je cilj nadoknada ratne materijalne i nematerijalne štete počinjene tokom agresije, pružanje pravne pomoći u slučajevima optužbi za ratne zločine, te pomoć porodicama tzv. hadžićke grupe.

Sa Fondacijom je 13.02.2012. godine potpisan Sporazum o saradnji pri realizaciji aktivnosti u okviru finansiranja pravne pomoći u korist branilaca BiH kojim je predviđeno: sufinansiranje troškova odbrane optuženih za ratne zločine, sufinansiranje pravne pomoći u cilju rješavanje problematike vezane za Vojno stambeni fond, sufinansiranje pravne pomoći vezane za aktivnosti na pripremi i vođenju tužbi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, koje budu pokretali pripadnici boračke populacije protiv nalogodavaca i izvršilaca zločina, sufinansiranje ostalih vidova pravne pomoći za kojima se ukaže potreba, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Fondacije te uz saglasnost Ministarstva za boračka pitanja. Fondaciji je odobreno da može utrošiti do 20% sredstava za troškove rada.
Dana 10.09.2012. godine je potpisan novi Sporazum kojim se stavlja van snage prethodno potpisani Sporazum i istim nije predviđeno doznačavanje novih sredstava a precizira se i namjena dijela ranije odobrenih sredstava koja su se u trenutku potpisivanja Sporazuma nalazila u fazi realizacije.
Sredstva su doznačavana na osnovu pojedinačnih odluka, a ukupno je na račun Fondacije u 2012. godini uplaćeno 200.000,00 KM.

Prema dostavljenim finansijskim izvještajima Fondacije u 2012. godini iskazan je slijedeći utrošak sredstava:

Vrsta troška Iznos Obrazloženje
Troškovi rada Fondacije 31.194,42 Naknade uposlenim i angažovanim licima i članovima upravnog odbora, knjigovodstvene usluge, bankarska provizija, kreiranja web stranice i drugo
Dodjela donacija / socijalne pomoći 137.188,66 Pomoći članovima porodica osam uhapšenih branitelja iz Hadžića u iznosu od 68.800,00 KM (Mustafa Dželilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Ćović, Šerif Mešanović, Nermin Kelember), pomoć porodicama optuženih branitelja u slučaju Trusina 20.200,00 KM
(Gušić Salko, Sanela Hodžić, Husein Ališpago, Adnan Bojadžić, Hakalović Bahra, Enes Džeko, Mujan Almir, Amira Memić)
Pomoći braniteljima i njihovim porodicama - liječenje i socijalne pomoć 42.500,00 KM (Rustem Kurtanović, Hamed Pijuk, Nihad Bojadžić, Mirsad Šiljak, Sejida Ajanović, Pervan Irma, Salko Faljić, Edin Hamzić, Dražen Bačić, Goran Jovanovski, Amra Vlahovljak, Maida Hodžić, Bogunić Vahid, Rijad Ćosibegović, Nisad Balta, Enver Durmo, Almir Mujan, Ramiza Šundo, Zeherović Salko, Zejnil Pamuk, Hasib Begović, Jasmin Fejzić, Salko Hajdarević, Tanja Haso, Miralem Bibić,)
Porezi na donacije 6.188,66 KM
Pravna pomoć - advokatske i usluge vještaka 5.140,00 Fikret Muslimović - advokat Ismet Mehić
Murat Šabanović - advokat Alagić Damir
Sabiha Delić – advokat Azem Mehonić - pomoć pri rješavanju stambenog pitanja
Besim Muderizović – naknada za rad vještaka Nehru Ganića
Projekat „Pravedan povratak“ - tužba žrtava rata prema RS 24.150,69 Advokat Esad Hrvačić – 23.400,00 KM, ostalo licu angažovanom po ugovoru o djelu

197.673,77

Obzirom da su i u 2012. godini postojala određena neslaganja u dostavljenim izvještajima od strane Fondacije sa doznačenim sredstvima, od iste je traženo da se izvrši provjera i usaglašavanje izvještaja.

U 2012. godini, akcenat aktivnosti bio je na pružanju pomoći porodicama uhapšenih branitelja, ali su značajna sredstva odobrena i za pomoći za liječenje, projekat „Pravedni povratak“, pravna pomoć i drugo.

Iz navedenih podataka se vidi da je Fondacija odobrena i doznačena sredstva trošila za realizaciju svojih programskih ciljeva, među kojima je i pružanje finansijske i materijalne pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama, među kojima su i osam uhapšenih branitelja iz Hadžića, kako je to decidno naloženo aktima Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo.

Također, iz naprijed navedenog vidljivo ja da je Fondacija dio odobrenih i doznačenih sredstava na ime pružanja pravne i druge pomoći braniteljima realizovala direktno putem advokata angažovanih za zastupanje jednog broja optuženih branitelja, dok je jedan dio implementiran doznačavanjem sredstava direktno optuženim braniteljima ili članovima njihovih porodica. Dio pomoći optuženim braniteljima iz Hadžića, je ralizovan putem namjenski osnovane Fondacije „Patriotski front“ Hadžići.

Navedeni podaci su prezentirani u Informaciji o aktivnostima na pružanju pravne pomoći i druge pomoći optuženim braniocima, odnosno u korist optuženih branilaca Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica koju je razmatrala Vlada Kantona Sarajevo. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-2824-19/12 od 12.11.2012. godine naloženo je Ministarstvu finansija – Budžetskoj inspekciji da, u skladu sa članom 34. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11) izvrši provjeru namjenskog utroška doznačenih sredstava, da nakon izvršenja kontrole podnese izvještaj Vladi Kantona Sarajevo, te da isti proslijedi Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje.
S obzirom na još uvijek aktulenu kontrolu rada, odnosno utroška doznačenih budžetskih sredstava, u 2013. godini nije bilo dalje saradnje sa Fondacijom, niti je bilo doznačavanja novih sredstava.
Budžetska inspekcija Ministarstva finansija do dana sačinjavanja ovog odgovora nije dostavila izvještaj o izvršenoj kontroli o namjenskom utrošku doznačenih sredstava, te Vas shodno navedenom obaještavamo, da će te tačne informacije o namjenskom utrošku sredstava od strane Fondacije dobiti po sačinjavanju predmetnog izvještaja nadležne inspekcije.

Ademović Kenan

Da li Ministarstvo zdravstva ima saznanja da se lijek Controloc pokušao nabaviti ili čak nabavila određena količina istog iz Indije, sumnjivog kvaliteta, a ako jeste da li je ista prošla kontrolu ispravnosti kod Agencije za lijekove ili ne?
Odgovor:

U skladu sa članom 7. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik 58/98) kojim je utvrđen djelokrug Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u oblasti lijekova posebno u dijelu odobravanja uvoza, poslova laboratorijskog ispitivanja kvaliteta lijekova, praćenja farmakovigilance i informisanja o istom koji su definisani u tačkama b), f) , j) i m) pomenutog člana, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je zastupničko pitanje proslijedilo pomenutoj Agenciji i po prijemu odgovora biće proslijeđeno Skupštinskoj službi i zastupniku Ademović Kenanu.

Ovim putem vas obavještavamo da Ministarstvo zdravstva nije zaprimilo nikakvu obavijest od nadležnih institucija, inspektorata Kantona Sarajevo, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili eventualno Federalnog ministarstva zdravstva o pomenutom lijeku, niti je zaprimljena bilo kakva obavijest o povlačenju određene serije lijeka.
Također vas obavještavamo da je Ministarstvo zdravstva, po prijemu zastupničkog pitanja tražilo od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove-Inspektorata sanitarne. zdravstvene i farmaceutske inspekcije da provjeri koje serije lijeka su u prometu u apotekama na području Kantona Sarajevo te da li su sve serije lijeka Controloc legalno na tržištu, o čemu ćemo Skupštinu Kantona Sarajevo obavijestiti naknadno.

DOPUNA ODGOVORA

Ministartsvo zdravstva Kantona Sarajevo je od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH zaprimilo obavijest da po predmetnom pitanju ova Agencija nema spoznaja o uvozu lijeka Controloc iz Indije.
Dostavljen je i spisak svih serija predmetnog lijeka u svim dozama/pakovanjima/oblicima koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH, za koje je Kontrolna laboratorija Agencije izvršila kontrolu kavliteta /ispravnosti serija lijeka tokom 2013.godine i to:

Red broj Pk broj Datum prijema uzorka Naziv lijeka Farmaceutski oblik i jačina Svrha kontrole lijeka Serija
1 8379/KSS-491 21.2.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 205913
2 8758/KSS-770 26.3.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 205766
3 9359/KSS-1371 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 213712
4 9360/KSS-1372 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.28 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 213713
5 9356/KSS-1372 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.14 x 40 mg Kontrola svake uvezene serije 213718
6 9357/KSS-1369 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.14 x 40 mg Kontrola svake uvezene serije 200188
7 9358/KSS-1370 15.5.2013 Controloc gastrorezistentne tbl.14 x 40 mg Kontrola svake uvezene serije 213719
8 9354/KSS-1366 15.5.2013 Controloc i.v. prašak za injekciju 40mg, bočica Kontrola svake uvezene serije 200038
9 9355/KSS-1367 15.5.2013 Controloc i.v. prašak za injekciju 40mg, bočica Kontrola svake uvezene serije 210237
10 2109/PS-1372 6.8.2013 Controloc Control gastrorezistentne tbl.7 x 20 mg Prva serija 10900274
11 11128/KSS-3159 28.11.2013 Controloc Control gastrorezistentne tbl.7 x 20 mg Kontrola svake uvezene serije 10941412

Hajdarević Hadžem

Postavljam pitanje zašto je premijer Suad Zeljković, bez provedene zakonske procedure, odobrio preraspodjelu sredstava kojima je omogućeno da na takmičenje specijalnih jedinica sa specijalcima u Ameriku putuju, između ostalih, i osobe čiji opis poslova ni
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo svake godine učestvuje na takmičenjima specijalnih jedinica "SWAT" - TIMOVA koje se održava u SAD na kojima su postizani zapaženi rezultati. Na navedeno takmičenje upućeni su pripadnici Jedinice za specijalističku podršku koji su ostvarili najbolje rezultate na rigoroznim fizičkim testiranjima kao i Halid Ganija koji je načelnik Sektora uniformisane policije u čijem sastavu je i Jedinica za specijalističku podršku i Hajdarević Fatmir koji je aktivno učestvovao u vršenju fizičkih testiranja pripadnika Jedinice za specijalističku podršku. Ističemo da su navedena lica obavljala poslove vezano za protokolarni dio takmičenja i koordinaciju aktivnosti prilikom učestvovanja na takmičenju, te su vršili direktnu komunikaciju sa organizatorom takmičenja kao i sa drugim učesnicima takmičenja u cilju što kvalitetnije prezentacije MUP-a Kantona Sarajevo. U vezi konstatacije da nije provedena zakonska procedura za preraspodjelu sredstava naglašavamo da je preraspodjela sredstava u iznosu od 25.000,00 KM izvršena na osnovu Odluke ministra finansija Kantona Sarajevo o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo broj 08-01-14-27760/13 od 30.09.2013.godine. Pomenutom Odlukom odobrena je preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu u iznosu od 25.000,00 KM u razdjelu 17010001 – sa ekonomskog koda 613 400 – Izdaci za nabavku materijala na ekonomski kod 613 100 – Putni troškovi.

POSLANIČKO PITANJE
Imamo informaciju da je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Nermin Pećanac nagradio inspektore MUP-a protivzakonitim dodatkom, odnosno novčanim nagradama. To je učinjeno bez odgovarajućeg obrazloženja. Tako, saznajemo da je prije izvjesnog vremena potpisana odluka kojom se samo glavnim inspektorima povećava dodatak na platu sa 30 na 40% i to retroaktivno. Nismo saznali koliko retroaktivno, nadam se da će i to stajati u odgovoru na ovo zastupničko pitanje. Ovakva odluka nema utemeljenja u zakonu. Njom se jedino omogućuje da pojedinci, u vrijeme opće oskudnice, inkasiraju u svoje džepove više hiljada maraka. Ne ulazimo u to koliko ovim potezom ministar Pećanac novcem građana, kupuje milost rukovodilaca od kojih očekuju da uguše bilo kakav pokušaj iskazivanja opravdanog nezadovoljstva policajaca, koji svakodnevno dolaze u sve teži ekonomski položaj i koje se sve češće politički manipulira i ušutkuje od strane onih prema kojima je ministar izdašno otvorio kantonalnu kesu.

ODGOVOR:
Članom 87. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj:25/06 i 4/08) je propisano da ministar na prijedlog policijskog komesara za pojedina radna mjesta policijskih službenika, uz dodatak za posebne uvjete rada koji iznosi do 30% od osnovne plaće, može odrediti i veći trajni dodatak u iznosu od 10% od osnovne plaće. Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodatku na plaću za posebne uvjete rada, broj: 01-291/13 od 08.05.2013.godine trajni dodatak je utvrđen za radna mjesta menadžmenta Uprave policije i najodgovornijih policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo (11 policijskih službenika). Navedenim policijskim službenicima ovaj dodatak je već bio utvđen Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodatku na plaću za posebne uvjete rada, broj: 01-975/10 od 08.12.2010.godine, ali je Instrukcijom tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Muhameda Budimlića, broj: 01-222/11 od 25.02.2011.godine, ukinuta njegova provedba i primjena, što je predstavljalo apsolutno nepropisno postupanje obzirom da se provedbeni propis – pravilnik nikako ne može stavljati van snage Instrukcijom, već samo propisom kojim je i donesen – pravilnikom. Naglašavamo da nije bilo nikakve retroaktivne primjene pomenutog Pravilnika, već se isti počeo primjenjivati od dana stupanja na snagu (maj 2013,godine).

SLANJE KANDIDATA NA POLICIJSKU OBUKU
Odgovor:

Vlada Kantona Sarajevo je Zaključkom broj: 02-05-29380-1/12 od 29.11.2012.godine dala saglasnost za prijem 20 policijskih službenika u početnom činu “MLAĐI INSPEKTOR” i za prijem 150 policijskih službenika u početnom činu “POLICAJAC”, te pomenuti Zaključak dostavljamo u prilogu. Skrećemo pažnju da je Vlada Kantona Sarajevo prepoznala urgentnu i prioritetnu potrebu zapošljavanja policijskih službenika kojih je u navedenom periodu nedostajalo cca 300. Naime, negativna praksa bivšeg ministra Muhameda Budimlića je bila da vrši popunu državnih službenika i namještenika zanemarujući u cijelosti potrebe policije i takvom negativnom kadrovskom politikom nastojao je da utiče na operativnost Uprave policije MUP-a KS.

Nakon što su okončane procedure po Javnim oglasima za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije u činu "mlađi inspektor" i u činu "policajac", kadeti su upućeni na policijsku obuku na Policijsku akademiju F MUP-a za što su obezbjeđena sredstva u Budžetu za 2013.godinu, za 50 kadeta, te su sredstva po Ugovoru plaćena 13.11.2013.godine F MUP-u. Za preostali broj kadeta koji su upućeni na školovanje novčana sredstva će se planirati u budžetu za 2014.godinu i nakon završenog školovanja uplatiti.
U cijelosti je neutemeljen navod iz tačke b) pitanja poslanika u kojem se navodi "neuvjerljiva je, da ne kažem lažna pretpostavka da će veći broj policajaca dovesti do većeg stepena sigurnosti". Naime, upravo je veliki deficit kadrova jedan od osnovnih elemenata koji je otežavao rad Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, jer operativnost samog policijskog organa u velikoj mjeri zavisi i od broja policijskih službenika koji se nalaze na terenu. Naglašavamo da i nakon što se zaposle navedeni kadeti u ovom ministarstvu će ostati upražnjeno još cca 130 radnih mjesta policijskih službenika a za očekivat je i veći broj obzirom da na kadrovsku popunjenost utiču i odlasci u penziju i slično.

U pogledu sigurnosnih provjera obavještavamo Vas da se iste vrše za radna mjesta na kojima je utvrđen određeni stepen tajnosti shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 54/05 i 12/09), te kako navedena radna mjesta imaju oznaku tajnosti "Interno", za njih se provela procedura na način kako je propisano pomenutim Zakonom za navedeni stepen tajnosti. Ističemo da je Komisija za izbor koja je provodila proceduru po Javnom oglasu izvršila sve potrebne provjere kod nadležnih organa u pogledu činjenica da se protiv kadeta nije pokrenut krivični postupak kao i činjenice nekažnjavanja, te je isključena svaka mogućnost da se "prošvercuje" poneki kriminalac kako se laički navodi od strane zastupnika.

2. PITANJE – IZMJENE PRAVILNIKA O PLAĆAMA I NAKNADAMA

“Prema pouzdanim informacijama iz MUP-a KS, Nermin Pećanac je tokom proteklog mjeseca potpisao Izmjene Pravilnika o plaćama, kojim je za troje načelnika iz administrativnog dijela Ministarstva omogućena isplata od po blizu 15.000,00 KM, pojedinačno, na ime posebnog dodatka na plaću, koja se inače obračunava samo policijskim službenicima na osnovu ovlaštenja i posebnih uvjeta rada. Bruto iznos kojim su građani Kantona opterećeni ovom izmjenom daleko premašuje 60.000,00 KM (šezdest hiljada maraka).
Postavljam sljedeća pitanja:
a) Je li za izmjene ovog Pravilnika ministar Pećanac dobio saglasnost ministra finansija Muhameda Kozadre? Saglasnost je, koliko znamo, obavezna.
b) Koji je pravni osnov ministar Pećanac naveo? Takva opcija ne postoji ni u jednom zakonskom rješenju.
c) Iz kojih sredstava su isplaćene ove enormne sume s obzirom da nisu bile obuhvaćene ranije planiranim sredstvima?

Naime, iako tri načelnika iz administracije (Amira Silajdžić, Sabina Bukva i Halid Matoruga) imaju, protuzakonito, visoke koeficijente za obračun plaće (kao pomoćnici ministara u drugim ministarstvima, iako je njihovo radno mjesto daleko ispod tog ranga), ministar je navodno, istim načelnicima dodijelio i poseban dodatak od 30% za obračun plaće, i to retroaktivno, za čitavu 2012. godinu i za protekle mjesece 2013. godine.
Ovim činom je ministar Pećanac, očigledno, potvrdio da niti ima snage, niti volje suprostaviti se svojim nalogodavcima iz SDA, koji su ovom izmjenom htjeli nagraditi svoje načelnike koji su u toku 2011. godine i 2012. godine uglavnom ostali bez visokih naknada koje su imali u ranijem periodu.
O čemu se radi?
Pa, i iz skupštinskih materijala, kao i iz izlaganja bivšeg ministra Muhameda Budimlića, jasno je da su nakande za komisijski rad sa prosječnih 90.000,00 KM (devedeset hiljada maraka), koliko se na godišnjem nivou izdvajalo u proteklih pet godina u MUP-u KS, bile smanjene, u mandatu minsitra Budmilića, čak za 80% od ovog iznosa.”

ODGOVOR NA PITANJE

Iako „pitanje zastupnika“ sadrži niz tendencioznih, proizvoljnih i politički motovisanih konstatacija , radi istinitog i argumentovanog informisanja ukazujemo da su iznesene netačne informacije vezano za status načelnika Sektora u Upravi administracije, tj. za njihove koeficijente i posebni dodatak na plaću.
Izmjenama Pravilnika o plaćama i naknadama u MUP-u KS broj 01-305/13 od 14.05.2013. godine, uvećan je dodatak na plaću načelnicima Sektora i to sa 10% na 30% a što je na identičan način bilo određeno i ranije tj. do 2005. godine.
Vezano za gore navedeni Pravilnik dobijeno je mišljenje Ministarstva finansija KS broj 08-01-02-8284/13 od 19.04.2013. godine, gdje je decidno navedeno da isti „nije u suprotnosti sa finansijskim propisima, te da se ne može primjenjivati retroaktivno“.

Dakle, NETAČNI SU NAVODI ZASTUPNIKA da je po navedenom osnovu niti bilo kojem drugom osnovu, retroaktivno isplaćeno po 15.000,00 KM načelnicima Sektora u Upravi administracije“ te da bruto iznos kojim su građani Kantona oštećeni prelazi 60.000,00 KM“ (dokaz: podaci iz Ministarstva finansija KS a po potrebi i interne platne liste).
NETAČNI SU NAVODI ZASTUPNIKA da načelnici Sektora u administraciji (AMIRA SILAJDŽIĆ, SABINA BUKVA I HALID MATORUGA), imaju nezakonite koeficijente koji su identični sa koeficijentima pomoćnika ministra u ostalim ministarstvima, jer je njihov sadašnji koeficijent 4,5 dok pomoćnici ministra imaju 5,7, a sve u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti KS (ranija zakonska rješenja su za navedene pozicije određivala isti koeficijent i to 2,7).
Čak su navedene pozicije sadašnjim zakonskim rješenjima nezakonito svrstane u kategoriju koeficijenata 4,5 (identično kao Načelnici odjeljenja) IAKO TO NIKADA RANIJE NIJE BILO obzirom na SPECIFIČNOST UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE MUP-a KS, na što je u više navrata pismeno upozoravano i traženo od Ministarstva finansija KS da se isprave navedene nepravilnosti.
Zbog gore navedenog, pomenute pozicije su neopravdano oštećene prilikom isplate korekcija na plaću po primjeni odredbi važećeg Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS.
S tim u vezi, ovo ministarstvo će u naredom periodu inicirati izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS (PO HITNOJ PROCEDURI), kako bi se navedene nepravilnosti konačno otklonile.
Pomenuti dodatak na plaću se isplaćuje iz odobrenih novčanih sredstava u okviru odobrenog budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu.

Svi navedeni podaci su dostupni i u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo te, bez obzira na političku pozadinu, neprimjereno je da se uvaženi zastupnik bavi neistinama i u takav kontekst stavlja navedene državne službenike.

Već duže vrijeme određeni broj vozila iz institucija i zakonodavne vlasti ( pa i kad je u pitanju Kanton Sarajevo ) koristi se, na službenim vozilima, signalnim i zvučnim sistemima...
Odgovor:

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ( Sl.glasnik BiH 6/06,75/06,44/07, 84/09 i 48/10 od 14.06.2010 godine ) - prečišćeni tekst, članovima 125 i 126. propisano je koja vozila i na koji način mogu koristiti rotaciono ili treptuće svjetlo ( vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila policije i sudske policije, vojna vozila i vozila Granične policije BiH ).

Način na koji moraju biti postavljena na vozilu je propisan odredbama člana 40. Pravilnika o dimenzijama,ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati i oprema u saobraćaju na putevima, rotaciona i trepćuća svjetla na vozilima mogu biti izvedena tako da daju samo svjetlo žute ili plave boje i moraju biti postavljeni na najvišem mjestu vozila i vidljiva sa svih strana. Također rotaciono ili treptavo svjetlo na vozilima koja se na osnovu Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama, smatraju vozilom pod pratnjom ( vozilima kojima pripadnici policije obavljaju pratnju a i vozila koja se prate ) mogu biti crvene i plave boje, te postavljena tako da je crveno svjetlo postavljeno na desnoj strani vozila.

Članom 50. istog Pravilnika propisan je način na koji se upotrebljavaju uređaji za davanje zvučnih znakova na određena motorna vozila namijenjena službi hitne pomoći, vatrogasnoj službi, vozila Policijskih agencija, vozila oružanih snaga BiH, mogu biti urađeni i izvedeni posebni uređaji za davanje znakova od niza izmjenično proizvedenog zvuka dviju različitih frekvencija. Uređaj za davanje zvučnih znakova mora biti kontinuiran tako da se njegovim uključenjem istovjetno uključuju rotaciona ili treptava svjetla na vozilima iz člana 40. Pravilnika.

Za postupanje protivno odredbama člana 126. stav 1. tačke 5. gore pomenutog Zakona propisane su kazne za prekrekršaje u članu 233. stav 1. tačke 4., članu 233. stav 2. i članu 235. stav 1. tačke 21.

Na ovaj način je isključena mogućnost da se na bilo koje drugo vozilo ugrađuju i upotrebljavaju ovi uređaji i stvoren je osnov za izricanje kazni eventualnim prekršiocima ove zakonske odredbe.

Hodžić Dževad

Druga inicijativa se također odnosi na izgradnju sportsko rekreacionog igrališta sa pratećim sadržajima namjenjeno djeci ovog naselja (Šip). U proteklih sedam dana zbog igre na saobračajnicama u ovom naselju troje djece je srećom lakše povrijeđeno, jer u
Odgovor:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno planira u svom Godišnjem programu rada uređenje sportskih ploha-površina, ili izgradnju novih.

Također, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, svake godine, na poziciji „kapitalna sredstva“, planira se određen iznos sredstava za realizaciju Godišnjeg programa rada Ministarstva.

IZJAŠNJENJE:
Članom 10. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.: 10/04, 21/06, 26/05, 31/11) regulisano je osnivanje i rad osnovne škole. U stavu 5. ovog člana rečeno je da se osnivanje osnovne škole planira, između ostalog, na prijedlog općine ili drugog pravnog lica.
Općina Centar, do danas, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade nije uputila prijedlog za osnivanje nove osnovne škole u naselju Šip, niti je dostavila elaborat o opravdanosti izgradnje nove škole koji obuhvata školsko područje i broj djece koja bi pohađala školu (članovi 12. i 19. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju).
Kada Općina Centar dostavi navedeni elaborat, Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za osnivanje i izgradnju nove šklole u naselju Šip bi će upućen Vladi, a nakon toga i Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje.
Nakon što Skupština Kantona Sarajevo, kao osnivač, donese Odluku o utvrđivanju javnog interesa za osnivanje i izgradnju nove škole moguće je planirati sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za sufinansiranje izgradnje.

Nadamo se, da ćemo i ove godine, naići na puno razumjevanje Vlade Kantona i ove Skupštine, kada bude usvajan Budžet Kantona Sarajevo, kako bi se obezbijedila dovoljna sredstva na navedenoj budžetskoj poziciji, kako bi se pokušalo riješiti ovo goruće pitanje, kao i druga goruća pitanja, kada je riječ o kapitalnim ulaganjima, odnosno objektima kulture i sporta.

Brigić Ivan

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu
Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik na sljedećoj sjednici u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, ili prilikom usvajanja zapisnika, može izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo datim odgovorom.

Kada je za odgovor na poslaničko pitanje ili za provođenje poslaničke inicijative potrebno prikupljanje podataka, činjenica i dokaza, Ministarstvo u pravilu na takva pitanja ili inicijative poslanika odgovara u pisanom obliku, čim se ti podaci, činjenice ili dokazi pribave.

Prema našim saznanjima iz Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je na jedan od navedenih načina odgovoreno na sva poslanička/zastupnička pitanja i inicijative.

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu
Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik na sljedećoj sjednici u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, ili prilikom usvajanja zapisnika, može izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo datim odgovorom.

Kada je za odgovor na poslaničko pitanje ili za provođenje poslaničke inicijative potrebno prikupljanje podataka, činjenica i dokaza, Ministarstvo u pravilu na takva pitanja ili inicijative poslanika odgovara u pisanom obliku, čim se ti podaci, činjenice ili dokazi pribave.

Prema našim saznanjima iz Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je na jedan od navedenih načina odgovoreno na sva poslanička/zastupnička pitanja i inicijative.

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu
Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik na sljedećoj sjednici u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, ili prilikom usvajanja zapisnika, može izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo datim odgovorom.

Kada je za odgovor na poslaničko pitanje ili za provođenje poslaničke inicijative potrebno prikupljanje podataka, činjenica i dokaza, Ministarstvo u pravilu na takva pitanja ili inicijative poslanika odgovara u pisanom obliku, čim se ti podaci, činjenice ili dokazi pribave.

Prema našim saznanjima iz Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je na jedan od navedenih načina odgovoreno na sva poslanička/zastupnička pitanja i inicijative.

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu
Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik na sljedećoj sjednici u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, ili prilikom usvajanja zapisnika, može izraziti svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo datim odgovorom.

Kada je za odgovor na poslaničko pitanje ili za provođenje poslaničke inicijative potrebno prikupljanje podataka, činjenica i dokaza, Ministarstvo u pravilu na takva pitanja ili inicijative poslanika odgovara u pisanom obliku, čim se ti podaci, činjenice ili dokazi pribave.

Prema našim saznanjima iz Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je na jedan od navedenih načina odgovoreno na sva poslanička/zastupnička pitanja i inicijative.

Čomor Eldar

Koliko javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou?
Odgovor:

U vezi navedenog zastupničkog pitanja, obavještavamo Vas da zakup iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo plaćaju slijedeće javne ustanove iz nadležnosti ovog ministarstva:

- KJU „Porodično savjetovalište„ smještena je u iznajmljenom prostoru „Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine“. Ukupan iznos za zakup u 2013. godini iznosi 28.200,00 KM, a po osnovu Ugovora o zakupu broj:01-49-360/12.

- Javna ustanova Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo, smještena je u iznajmljenom prostoru Kolić Kadrije i Mašić Nihada. Ukupan iznos za zakup u 2013. godini iznosi 60.000,00 KM, a po osnovu Ugovora o zakupu broj:35-01-05-28/12.

- KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ smještena je u iznajmljenom prostoru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu uz godišnju zakupninu od 404.400,00 KM, a po osnovu Ugovora broj: 0401-13/13.02.1998.g.

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo korištenje poslovnih prostora plaća iz vlastitih sredstava kako slijedi:

1. Biro za zapošljavanje Novi Grad, smješten je u iznajmljenom prostoru na adresi, ul. Teheranski trg br. 8., uz godišnju zakupninu od 23.452,44 KM, po osnovu Ugovora broj: 1504-4/12 od 29.10.2012. godine

2. Biro za zapošljavanje Stari Grad, smješten je u iznajmljenom prostoru na adresi, ul. Sime Milutinovića br. 4/1, uz godišnju zakupninu od 13.792,56 KM, a na osnovu Ugovora broj: 01-05-11-2041/12 od 19.11.2012. godine.

(Aneksom ugovora izvršeno je priznavanje uloženih sredstava u obnovu i rekonstrukciju biroa Stari Grad u iznosu od 14.946,20 KM koja se kompenziraju kroz umanjenu zakupninu od 40% u periodu od 01.11.2012. do 16.07.2015. godine i iznosi 60% mjesečne zakupnine u iznosu od 690,00 KM sa PDV-om).

Odgovor prilog:
Da sve Javne ustanove koje zakup plaćaju privatnim licima, Federaciji ili drugim pravnim subjektima pređu u kancelarije ili prostore naših JP i JKP, Skenderija, ZOI 84 i sl.“
Odgovor:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo podržava ovu inicijativu, te Vas informišemo da su po tom pitanju već poduzete aktivnosti, odnosno planirano je da se Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata „IKRE“ preseli u prostorije Centra „Skenderija“, već početkom naredne godine.

Koliko Javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou
Odgovor:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obezbjeđuje sredstva i vrši nadzor nad zakonitošću rada i utroškom sredstava Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata „IKRE“. Navedeni Fond na ime zakupa prostora koji trenutno koristi, izdvaja sredstva u iznosu od 15.000,00 KM na godišnjem nivou.

Koliko Javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou
Odgovor:

Obavještavamo Vas u nadležnosti Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo nema u nadležnosti javne ustanove nad čijim radom vrši nadzor.

Mehmedić Besim

Da se Apoteke Sarajevo uklone sa lokacije u Domu zdravlja u Varzovoj
Odgovor:

Na osnovu Rješenja ovog ministarstva broj: 10-37-5206-1/12 od 06.11.2012. godine JU „Apoteke Sarajevo“ su dobile odobrenje za rad ogranka „Centar“ sa sjedištem u ulici Vrazova broj 11 Sarajevo.
Na navedeno Rješenje, „Lupriv ljekarne„ Mostar izjavio je žalbu, zastupan po advokatu Spaho Mehmedu. Rješavajući po žalbi Federalno ministarstvo zdravstva je Rješenjem broj: 06-37-7469/12 od 29.11.2012. godine, odbacilo Žalbu „Lupriv ljekarne“ Mostar kao izjavljenu od neovlaštene osobe, obzirom da shodno odredbama Zakona o upravnom postupku žalitelj nije učestvovao u postupku u svojstvu stranke niti je naveo činjenice kojim bi dokazao postojanje neposrednog i konkretnog pravnog interesa u odnosu na pobijano Rješenje.
Takođe navodimo da je „Lupriv ljekarne“ Mostar uputio predstavku Komisiji za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Kantona Sarajevo, a koja se odnosila na zaključeni Ugovor o zakupu prostora.
Istovremeno je upućen dopis Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, od strane „Lupriv ljekarne“ Mostar, kao i Kantonalnoj inspekciji i Federalnoj inspekciji.
Na osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo u periodu od 18.02.-27.02.2013. godine, a odnosi se na izdavanje navedenog Rješenja za rad ogranka „Centar“ u ulici Vrazova 11, utvrđeno je da način i postupak verifikacije JU „Apoteke Sarajevo“ – ogranak „Centar“ trebalo provesti po odredbama Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra i kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu postupku njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/12).
Shodno navedenom, ovo ministarstvo je donijelo Rješenje broj: 10-37-2612/13 od 25.04.2013. godine, kojim je utvrđen prestanak rada Ogranku „Centar“ u ulici Vrazova broj 11 Sarajevo.
Po osnovu žalbe upućene od strane JU „Apoteke Sarajevo“, Federalno ministarstvo zdravstva je donijelo Rješenje broj: 06-37-3124/13 od 21.06.2013. godine, kojim se poništava Rješenje ovog ministarstva o prestanku rada apoteke, tako da ista i dalje radi.
Dana 02.08.2013. godine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je dostavio ovom ministarstvu Odluku o jednostranom raskidu Ugovora između JU „Apoteke Sarajevo“ i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u ulici Vrazova broj 11. Naime, uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nije vlasnik prostora u ulici Vrazova broj 11, nego isti prostor koristi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na osnovu Ugovora o zakupu između Općine Centar i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Općina Centar Sarajevo je dopisom broj: 04-49-1737/13 od 12.08.2013. godine, obavijestila JU „Apoteke Sarajevo“, a na njihov zahtjev, da su isti saglasni da JU „Apoteke Sarajevo“ mogu nastaviti sa korištenjem dijela poslovnih prostorija u ulici Vrazova broj 11 (60 m2) u okviru zgrade koju po ugovoru sa Općinom Centar koristi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na način kako je to utvrđeno u članu 2. tačka 4. Protokola o saradnji ove dvije ustanove od 21.05.2012. godine, obzirom da se radi o činjenici da su navedene ustanove, zdravstvene ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo.
Shodno odredbama čl. 134. i 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13) utvrđeno je da ukoliko postoji višak prostora u okviru zdravstvene ustanove, potrebno je provesti proceduru u skladu sa naprijed navedenim članovima Zakona, i podzakonskim aktom koji reguliše izdavanje viška zdravstvenog prostora u zravstvenoj ustanovi.
U navedenom slučaju JU Dom zdravlja nije vlasnik prostora u zgradi u ulici Vrazova broj 11, nego se isti koristi na osnovu Ugovora o zakupu sa Općinom Centar.
Obzirom da je poslaničko pitanje vezano za naprijed navedeno dostavljeno i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u prilogu Vam dostavljamo i odgovor dostavljen od strane JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo
Odgovor:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici održanoj 10.07.2013. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13 od 19.07.2013.godine) kojom je utvrđen asortiman lijekova A i B liste lijekova kao i cijene lijekova za područje Federacije BiH. Tačkom X navedene Odluke utvrđeno je da su kantoni obavezni, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, da izvrše usaglašavanje pozitivnih lista lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova, uvažavajući kriterije utvrđene članom 9.i 11. Pravilnika, kao i način i postupak izrade pozitivne liste lijekova kantona.

Komisija za lijekove je imenovana 18.02.2013. godine u sljedećem sastavu:

1. doc.dr Enra Suljić,
2. dr.Dževad Begić,
3. mr.ph Emina Oruč,
4. dipl.prav. Azra Selimović,
5. mr.ph Vedina Čordalija,
6. dipl.prav.Belma Bašović,
7. dr.sci.med Meliha Pozderac Memija,
8. dipl.prav. Sabina Backović,
9. mr.ph Alma Kazazić,
10. Muamer Efendić , dr.vet.med
11. Zahida Dizdar, dipl.ecc.

a što je u skladu sa tačkom IX Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/13) sa zadatkom da najmanje jednom godišnje preispita i inovira Listu lijekova, predloži izmjene i dopune Liste lijekova uz obavezu usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Federalne liste lijekova, odnosno liste registrovanih lijekova u BiH i analize podnesenih zahtjeva za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova. Rok za okončanje ove aktivnosti je bio april 2013.godine, uzimajući u obzir rok od godinu dana za navedene izmjene, jer je važeća Odluka o listi lijekova Kantona Sarajevo objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 19/12 i 19a/12 od 26.04.2012.godine.

S obzirom da je tačkom X definisan način uvrštavanja lijekova na Listu lijekova, te činjenicu da je izmjena i dopuna Liste lijekova Kantona Sarajevo kontinuiran posao, te da se zahtjevi farmaceutskih kuća za uvrštavanje lijekova kontinuirano zaprimaju zbog izraženog interesa za učešćem na Listi lijekova Kantona Sarajevo, Komisija je pored svih zaprimljenih zahtjeva objavila u aprilu i javni poziv.

Što se tiče usaglašavanja Liste lijekova Kantona Sarajevo sa Federalnom listom lijekova, usaglašavanje nije izvršeno u određenom broju lijekova kao i cijenama jer određeni proizvođači su zahtjeve podnijeli nakon objavljivanja liste, odnosno dostavili dokumentaciju u definisanom roku od 60 dana. Svi zaprimljeni zahtjevi za uvrštavanje lijekova, dopunu dokumentacije za uvrštavanje proizvođača, greške u nazivima lijekova, proizvođačima i cijenama se trenutno obrađuju i biće predmet izmjena i dopuna A Liste lijekova, te B liste koja će biti razmatrana od strane Vlade Kantona Sarajevo na jednoj od narednih sjednica. Sva dokumentacija zaprimljena a donosi se na izmjene i dopune se nalazi u Ministarstvu zdravstva i dostupna je zastupniku.

Za lijek aripiprazol proces registracije nije bio završen u trenutku okončanja prijedloga Liste lijekova čija prva registracija je završena 15.07.2013.godine od strane 2 firme i to: Nobel Ilac i Farmavita.

N05AX12 aripiprazol Abizol Nobel Ilac tbl 28 x 10 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX12 aripiprazol Abizol Nobel Ilac tbl 28 x 15 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX12 aripiprazol Ariprizol Farmavita tbl. 30 x 10 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX12 aripiprazol Ariprizol Farmavita tbl. 30 x 15 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX13 Aripiprazol Ariprazol Farmavita tbl. 30 x 30 mg 15.7.2013 Prva registracija

Također, izuzetak je lijek metadon koji je sadržan u Federalnoj esencijalnoj listi (A listi) a za potrebe Kantona Sarajevo se nabavlja i uvijek se finansira iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za potrebe JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo putem javne nabavke tako da se i sama primjena lijeka vrši u okviru te ustanove te se ni do sada nije uvrštavao na Listu lijekova Kantona Sarajevo.
Za lijekove roflumilast zahtjev je zaprimljen 9.10.2013.godine sa kompletnom dokumentacijom a za lijek klomifen Ministarstvo zdravstva ne posjeduje zahtjev.

Na B listi lijekova Kantona Sarajevo se nalaze i neki lijekovi sa 100% učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za lijekove za koje je Komisija a i ministartsvo smatrali da su neophodni stanovništvu Kantona Sarajevo. Tako su uvršteni lijekovi prema smjernicama struke, potrebama i finansijskim mogućnostima vodeći računa o etiologiji bolesti i potrebama djece, žena i strijih osoba. Smatramo važnim napomenuti da su federalne cijene lijekova ispoštovane i postignute i niže, te da viših cijena nema Napominjemo i da ne postoji zakonska smetnja za 100% učešće zavoda na B listi, a što je i do sada bio slučaj na Listama Kantona Sarajevo.

Vezano za tačku VIII stav 4. Federalne Odluke i tumačenja o obaveznoj primjeni lijekova sa liste A i fakultativnoj primjeni lijekova sa B liste na kantonalne liste, dužni smo istaći da Kanton Sarajevo nikada nije izbjegavao ovu obavezu i da je uvijek među prvima i jedini od svih kantona implementirao Federalnu listu podržavajući potrebu stanovništva Federacije BiH za jednakim obimom prava stanovništva u lijekovima posebno lijekova sa A liste.
.

Konaković Elmedin

Zukić Amir

S obzirom da je vodovodna mreža u sve lošijem stanju, potrebno je obezbijediti sredstva za realizaciju "Programa sanacije vodovodnog i kanalizacionog sistema".
Odgovor:

Razvoj kanalizacionog sistema je u evidentnom zaostajanju u odnosu na potrebe.
Intenzivnu izgradnju (pravnu i bespravnu)ne prati odgovarajuće širenje javne kanalizacione mreže.
Sa bespravnom izgradnjom objekata raste i bespravna izgradnja kanalizacionog sistema,i
broj bespravnih priključaka.
Ovakvo stanje usložnjava funkciju kanalizacionog sistema i ugrožava sanitarnu bezbjednost.
U potpunosti podržavaju inicijativu poslanika gosp.Amira Zukića na sistemskom rješavanju
navedenih problema i predlažu da se uputi poruka lokalnim zajednicama za suzbijanje bespravne izgradnje kanalizacione mreže i bespravnog priključenja objekata, javljaju iz nadležnog
KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo.

Solaković Adnan

Iniciram izradu informacionog sistema za upravljanje budžetom u Kantonu Sarajevo
Odgovor:

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo u proceduri izrade programskog i analitičkog budžeta koristi odgovarajuće programe kojima se na transparentan način prezentiraju svi zahtjevi i planirane pozicije budžetskih korisnika, svim sudionicima u samom procesu izrade kako dokumenta okvirnog budžeta, tako i konačnog budžeta Kantona Sarajevo. Nakon usvajanja godišnjeg i okvirnog budžeta isti se objavljuje na web stranici Ministarstva finansija http://mf.ks.gov.ba/ i isti je transparentan i dostupan široj javnosti.
Tokom izvršavanja a putem operativnih planova Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo vrši transparentno informisanje budžetskih korisnika o utrošenim sredstvima u proteklom periodu i planiranim za određeni budući kvartal. Kroz sistem ORACL-a u svakom momentu budžetski korisnik ima uvida u trenutna odobrena, kao i raspoloživa sredstva u budžetu.
Pozdravljamo svaku inicijativu koja vodi ka unaprijeđenju postojućeg sistema, te ćemo u budućem periodu shodno finansijskim mogućnostima raditi na poboljšanju svih programa a prioritetno programa koji se tiču planiranja i izvršavanja budžeta.

Bajramović Srna Segmedina

Informacija o sprovođenju člana 25. Zakona o dopunskim pravima boraca
Odgovor:

Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12 - Prečišćeni tekst) je definisano „pravo prvenstva upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje". Članom 25. pomenutog Zakona propisano je da: „Djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanim na visoko-školske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona, kao i prednost prilikom upisa, posebnom odlukom Vlade Kantona. Obrazovne ustanove će svojim pravilima ili drugim aktima utvrditi način i uvjete za korištenje ovog prava."
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je na temelju gore pomenutog Zakona, a u cilju realizacije priznatog prava na besplatno školovanje za navedene kategorije, uputilo smjernice dekanima fakulteta i akademija u sastavu Univerziteta u Sarajevu, da osiguraju nesmetano uživanje priznatog prava za kategorije studenata koje su obuhvaćene ovim pravom, sa zaduženjem da fakulteti dostave povratne informacije Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade o broju upisanih studenata iz navedenih kategorija i visini potrebnih sredstava za njihovo školovanje za studijsku 2012/2013 godinu. Po informacijama dobivenim pojedinačno od fakulteta iznos sredstava koje je potrebno obezbjediti za pokrivanje troškova univerziteta, za ostvarivanje prava za studente iz boračke populacije, iznosi 809.190,00 KM.
Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo dana 03.10.2013. godine donijet je Zaključak da će se potrebna sredstva za ovu namjenu obezbjediti fakultetima u okviru predstojećeg rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu putem Vlade Kantona Sarajevo.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade je svojom odlukom za 2013. godinu naložio visoko-školskim ustanovama na području Kantona Sarajevo da mogu proširiti broj studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa u studijskoj 2013/2014 godini iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece RVI, djece dobitnika priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja, cijeneći činjenicu da je Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine propisano da se redovnim i redovnim samofinansirajućim studentima koji spadaju u naprijed navedenu kategoriju omogućava pravo na besplatno školovanje. Na taj način je ispoštovana zakonska pretpostavka i putem navedene odluke omogućena implementacija besplatnog školovanja na teret Budžeta Kantona Sarajevo za ove studente.Većina fakulteta je ispoštovala Odluku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Zaključak Vlade. Međutim, postoje indikacije da određeni fakulteti ne poštuju gore navedenu Odluku i Zaključak Vlade te odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine o čemu detaljne informacije možete dobiti od Resornog ministarstva, ili pojedinih fakulteta, članica Univerziteta u Sarajevu.

Jurić Mira

U ime građana naselja Zabrđe, Mjesna zajednic Naselje Heroja Sokolje, u Opštini Novi Grad Sarajevo pitam koji je razlog zašto ne ide autobus gradskog prijevoza u ovo naselje više od mjesec i pol.
Odgovor:

Tačna je konstatacija zastupnice Mire Jurić da registrovanu autobuska linija Stup – Smiljevići prijevoznik KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo nije održavao duži vremenski period zbog kvara na vozilu. Kako prijevoznik nije mogao vlastitim finansijskim sredstvima osposobiti vozilo koje bi redovno saobraćalo na ovoj liniji u prevazilaženje ovog problema se uključila Općina Novi Grad Sarajevo. Ista je novčanim sredstvima pomogla opravku vozila potrebnog za redovno održavanje linije Stup – Smiljevići , te se ista redovno održava.

Papo Edina

Pokrećem inicijativu da se zaustave sva imenovanja menadžera u JKP i KJKP dok Skupština Kantona Sarajevo ne bude razmatrala njihove izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2012.godinu
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje izjašnjenje na traženu inicijativu.
U pogledu imenovanja menadžera u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima koja su pod resorom ovoga ministarstva obavještavamo Vas da sva imenovanja direktora u preduzećima vrše nadzorni odbori preduzeća, a nadzorne odbore imenuju skupštine preduzeća.
Članom 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 8/05) regulisano je da:
„ Upravu bira nadzorni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba javnog preduzeća“.
Svi procesi koji su započeti konkursnom procedurom za izbor direktora moraju se završiti prema zakonskoj regulativi radi funkcionisanja preduzeća, i to u slučajevima gdje postoje vršioci dužnosti direktora.
Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2012.godinu predviđeni su na nastavku 31.-e Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zakazane za 11.12.2013.godine.

Molim Vas, šta je sa zahtjevom za postupanje koje je dostavilo Ministarstvo obrazovanja, nauku i mlade KS, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova a vezano za informaciju da je direktor Javne Ustanove Osnovne muzičke škole Ilidža opstruirao rad organa upra
Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zahtjev za postupanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj 11/04-38-23003/13 od 12.09.2013.godine, u skladu sa članom 230. stav 3. ZKP-a FBiH, dostavilo Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, našim aktom broj 02/2-1-04-03-14799/13 od 26.09.2013.godine, na nadležno postupanje i donošenje tužilačke odluke.

Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo zahtjev za prikupljanje dodatnih informacija broj T 090 KTA 0057726 13 od 10.10.2013.godine, po kojem je postupljeno i Tužilaštvu je dostavljen operativni materijal našim aktom broj 02/2-1-04-03-14799/13 od 28.11.2013.godine.

Predlažemo da se za dozvolu davanja informacija o vršenju predistražnih radnji obratite Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, pozivom na njihov broj predmeta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo prenosi poslaničko pitanje u izvornom obliku, bez korekcije tehničkih grešaka.

Zašto se i pored određenog mjesta za prodaju popularno nazvanog "Pijaca Sirano" u prolazu i u Titovoj ulici prodaje roba sumnjivog kvaliteta i na ne prikladan način.
Odgovor:

Samim formiranjem i početkom rada, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je kao prioritetan zadatak postavila suzbijanje bespravnog prometa roba i bespravno zauzimanje javnih površina na području Kantona Sarajevo.

U cilju suzbijanja naprijed navedenog, cijeneći iskustva sa terena i problematiku s kojom se susreću inspekcijski organi određeno je 16 najkritičnijih lokacija na području KS gdje se vrši bespravan promet roba i zauzimanje javnih površina.

Poseban značaj i angažman inspekcijskih službi koje djeluju unutar ovog organa dat je suzbijanju bespravnog prometa na frekventnim lokalitetima Kantona Sarajevo, između ostalih i lokalitetima u ul. Titova odnosno prostor oko spomenika Oslobodiocima grada - Vječna vatra.

Za navedene aktivnosti su se u toku ovog kao i prethodnog mjeseca formirali mobilni timovi u saradnji sa pripadnicima policije koji rade u dvije smjene i to u periodu od 10,00-14,00 sati i 16,00 - 22,00 sata.

Na lokaciji oko spomenika Oslobodiocima grada -Vječna vatra vršeni su inspekcijski nadzori od strane tržišno-turističke i komunalne inspekcije u više navrata u toku 2013. godine. Nadzori su vršeni i u toku mjeseca novembra i to u dane 06, 24 i 29.11.2013. godine kojom prilikom u momentu nadzora nisu zatečena lica da obavljaju bespravan promet robe.

Naglašavamo da u cilju rješavanja navedene problematike, inspektori ovog organa ulažu velike napore, međutim svjesni smo da isto nije dalo rezultate odnosno da su rezultati kratkotrajni.
Naime lica zatečena u prekršaju pojavljuju se kao višestruki povratnici, i među istim je određeni broj stranih državljana što predstavlja problem kod procesuiranja pred nadležnim sudom.

Ono što moramo naglasati, uz puno uvažavanje neovisnosti u radu sudova, je činjenica da su sudske kazne blage prema ovim učiniocima prekršaja, što iste dodatno podstiče da se ponavljaju u prekršaju.

Naime, prilikom sudskog odlučivanja, od strane postupajućeg sudije cijene se olakšavajuće okolnosti i socijalni status učinioca prekršaja, te obzirom da se radi o uličnim prodavačima koji su u pravilu nezaposleni, najčešće se izriče mjera ukor ili uvjetna osuda. Samim postupanjem suda na ovaj način prestaje uticaj ovog organa na ishod prekršajnog postupka, a u pravila samim odlaskom inspektora na drugu lokaciju učinioci prekršaja ponovo nastavljaju sa radom. Pojačan nadzor u navedenoj oblasti vršen je u različitim vremenskim intervalima tokom godine, rad je organiziran u dvije smjene i u dane vikenda.

U toku ove godine, prilikom inspekcijskih nadzora po osnovu bespravnog prometa roba, izuzeta je roba u vrijednosti cca 40.000,00 KM, podneseno 37 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 345 prekršajnih naloga čija je novčana vrijednost 103.500, 00 KM.

Sve gore navedeno ne daje trajna rješenja, pa smatramo potrebnim istaći da se navedeno pitanje može rješiti isključivo donošenjem zakonskih propisa koji bi navedeno pitanje uredili na drugačiji način.

Naime, neophodno je po ugledu na okruženje formirati komunalnu policiju koja bi vršila nadzor između ostalog i na navedene okolnosti čime bi se rasterila tržišno- turistička i komunalna inspekcija i samim tim stekli uslovi da ove inspekcije obavljaju složenije poslove utvrđene u zakonima koji regulišu nadležnost inspekcijskih službi.

Naser Nabil

Kojović Predrag

"Molim Vas da mi odgovorite, kakav je tekući odnos prihodovne i rashodovne strane Budžeta Kantona Sarajevo i da li vi vidite potrebu za rebalansom Budžeta do kraja budžetske godine?"
Odgovor:

Tokom mjeseca juna 2013.g. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uputilo je Vladi Kantona Sarajevo informaciju o trenutnom fiskalnom stanju u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje koju je Vlada Kantona Sarajevo usvojila i donijela Zaključak broj: 02-05-18444-40/13 od 28.06.2013.g. kojim su se zadužili svi budžetski korisnici da Ministarstvu finansija dostave analizu o minimalno potrebnim sredstvima za održavanje normalnog funkcionisanja do kraja 2013.g.

Osim toga, zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajeva da na osnovu navedene analize budžetskih korisnika predloži Vladi Kantona Sarajevo da donese Odluku o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu za 2013.g.

Navedena analiza je pokazala da većina budžetskih korisnika nije postupila u skladu sa usvojenim Zaključkom, kako nedostavljanjem traženih podataka ili ne iskazivanjem minimalno potrebnih sredstava, tako i traženjem dodatnih povećanja u odnosu na usvojeni Budžet 2013.g., o čemu je od strane Ministarstva finansija obavještena Vlada Kantona Sarajevo (dopis broj: 08-01-14-18472-1/13 10.07.2013.g.).

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo primila na znanje Informaciju o nemogućnosti provođenja potpune analize, u skladu sa istom, a na incijativu i dopis Premijera Kantona Sarajevo, insistiralo se na dostavljanju nedostajućih analiza pojedinih budžetskih korisnika, što je i učinjeno.
Kako se rashodovni dio Budžeta Kantona Sarajevo 2013.g. nije mogao analizirati i smanjiti na minimalne potrebe, a prihodovni dio planiranog Budžeta 2013.g. bilježi pad, Ministarstvo finansija je smatralo da je potrebno krenuti u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g, te je 15.08.2013.g. uputilo Vladi Kantona Sarajevo Informaciju o potrebi pokretanja procedure izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g., kao i Izmjene i dopune budžetskih instrukcija br.2.

Zaključkom Vlade br.02-05-21848-12/13 od 20.08.2013.g. zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da krene u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo.

21.08.2013. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo informisalo je sve budžetske korisnike o usvojenim Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br. 2. od strane Vlade Kantona Sarajevo, sa zahtjevom da do 30.08.2013. godine dostave izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu za svoj razdjel i niže potrošačke jedinice, pridržavajući se strogo gore navedenih izmijenjenih instrukcija br. 2.

Na dan 30.08.2013. godine nisu se svi budžetski korisnici oglasili povodom traženih podataka (19 budžetskih korisnika nije dostavilo zahtjeve u datom roku), te je od strane Ministarstva finansija usljedila urgencija za dostavljanje istih. Posljednji zahtjev je zaprimljen 13.09.2013. godine, te zbog ovih kašnjenja Ministarstvo finansija nije bilo u mogućnosti ranije konsolidovati budžetske zahtjeve.

10.10.2013.g. Ministarstvo finansija je sumiralo sve zahtjeve budžetskih korisnika za Izmjene i dopune Budžeta za 2013.g. i o istim uputilo novu informaciju Vladi, obzirom da su zahtjevi premašili prvobitno usvojeni Budžet za 2013.g.i nisu sačinjeni u skladu sa Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. koje su podrazumjevale što realnije i racionalno planiranje sa uštedama na svim pozicijama na kojima je to moguće.

Nakon dostavljenih zahtjeva za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu od strane svih budžetskih korisnika i konsolidovanja istih ukupni budžetski zahtjevi iznose 791.792.400 KM, što je više za 52.052.400 KM u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet 2013. godine.

Kako bi se izbjegao budžetski kolaps i kako ne bi došlo do povećanja budžetskog deficita, Ministarstvo finansija je smatralo neophodnim da Vlada Kantona Sarajevo poduzme dodatne mjere i naloži svim budžetskim korisnicima da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu, vodeći se uputa u Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. i što hitnije ih dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

Takođe, Ministarstvo finansija je tokom svojih aktivnosti izrade Izmjena i dopuna budžeta za 2013.g. smatralo za shodnim da se u izradu ovog dokumenta uključe i svi sindikati nadležnih ministarstava i u skladu s tim 11.10.2013. godine poslalo je dopis svim ministarstvima Kantona Sarajevo da obavijeste svoje sindikate o aktivnostima izrade ovog dokumenta i da ih informišu da je potrebno da i oni uzmu aktivno učešće u izradi istog.

22.10.2013. godine Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Zaključak broj: 02-05-27850-7/13 od 22.10.2013. godine kojom se usvojila Informacija o provedenoj proceduri oko Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i u kojoj su se zadužili svi budžetski korisnici da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu vodeći se uputa iz usvojenih izmijenjenih Instrukcija br. 2. i da iste do 25.10.2013. godine dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

Budžetski korisnici ponovo nisu ispoštovali rok za dostavu podataka, te je posljednji zahtjev zaprimljen u Ministarstvo finansija tek 11.11.2013. godine.

Nakon konsolidovanja dostavljenih podataka za potrebne rashode, ukupni zahtjevi budžetskih korisnika iznosili su 785.778.400 KM, što je samo za 6.014.000 KM manje u odnosu na prvobitno dostavljene zahtjeve, a za 46.038.400 KM više u odnosu na usvojeni Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu.

Činjenica je da je u drugoj polovini 2013.g. zabilježen pad priliva prihoda u odnosu na isti period 2012.g., što se može vidjeti iz sljedeće tabele:

U ukupno ostvarenim prihodima najveće učešće, a time i najveći pad imaju prihodi od indirektnih poreza.

Evidentno je da budžetski korisnici u 2013. godini stvaraju obaveze i izvršavaju svoje rashode u skladu sa planiranim budžetom bez obzira na pad prihoda, zbog toga je dovedeno u pitanje funkcionisanje i finansiranje osnovnih potreba Kantona Sarajevo, te se Budžet Kantona Sarajevo zbog deficita iz 2012. godine i kontinuiranog pada prihoda, nalazi u debalansu i nemoguće ga je dovesti u ravnotežu.

Shodno navedenoj činjenici da budžetski korisnici nisu adekvatno postupili po instrukcijama za izradu izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i činjenici da se zbog smanjenog priliva prihoda od indirektnih poreza ne mogu zadovoljiti zakonom definisani i budžetom planirani rashodi, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo nije u mogućnosti sačiniti Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, a da bi se ispoštovao član 4. Zakona o budžetima u FBiH.

Federalno ministarstvo finansija je u toku 2012. i 2013. godine, Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, dostavljalo nekoliko revidiranih projekcije indirektnih poreza, koji se uplaćuju na račun Kantona Sarajevo i to:

Projekcija Federalnog ministarstva finansija od dana 21.11.2013. godinu, takođe predviđa procjenu pada prihoda od indirektnih poreza u 2014. godini i to:

Revidirane projekcije ukazuju na pad prihoda i u budućnosti, čime se zasigurno dovodi u pitanje funkcionalna opstojnost budžetskih korisnika.