Kantonalna uprava civilne zaštite

Zastupnička inicijativa "za formiranje mobilnih timova koji će pružiti pomoć porodicama koje su u izolaciji i koje nemaju nikoga za pomoć oko kupovine osnovnih potrepština i lijekova".

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička pitanja vezana za informaciju o konkretnom načinu postupka provjere, postupku i načinu kažnjavanja sa dnevnim pregledom i poduzetim mjerama u suzbijanju pojave kršenja mjera za osobe kojima je izrečena pisana mjera samoizolacije.

Odgovor: 

Inicijativa za ažuriranje Liste pravnih i fizičkih lica koji su obveznici primjene mjera iz Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Na osnovu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj 14-02-05-04954/19 od 12.11.2019. godine o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad stanjem kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u kojem se kaže da rekostrukcija dionice Brezovača u

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori