Ministarstvo finansija

Inicijativa za pomoć etažnim vlasnicima i privrednim subjektima u ulici Radenka Abazovića u sanaciji štete nastale požarom na lokaciji Pijaca Kvadrant, kao i za pomoć za sanaciju štete za KJP Tržnice-pijace Sarajevo i njihove korisnike

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za dostavljanje podataka o izvršenju budžeta KS za 2023. godinu sa 31.10.2023, ukupno, po funkcijama, po budžetskim korisnicima u elektronskom obliku

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se pristupi rješavanju otkupa parcela planiranih regulacionim planom Alipašin most za izgradnju vrtića i osnovne škole za potrebe stanovnika stambenih naselja u ovom dijelu Kantona, a prema rastućim potrebama

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje za Ministarstvo finansija KS da li je Savez udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u KS oslobođeno plaćanja administrativnih taksi prema odredbama člana 8. stav (6) Zakona o administrativnim taksama KS?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključci (I Hitna sjednica SKS) 08.06.2023.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Prvoj hitnoj sjednici, održanoj dana 09.06.2023. godine, donijela je slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da svim samofinansirajućim studentima koji su položili sve ispite u prethodnoj akademskoj godini 2021/2022., sa prosjekom 8,0 i većim, izvrši plaćanje školarine u 2022/2023. godini.

Koji su kriteriji naplate po sudskim presudama uposlenika u javnim ustanovama Kantona Sarajevo? Da li je tačna informacija da su neki uposlenici naplatili 3. ili 4. izvrsnu presudu, a neki nisu čak ni 1. ni 2. presudu i čekaju preko 10.godina na naplatu

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim detaljnu informaciju o statusu Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici, koliko sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo j

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Koliko projekata i kojih, a u kojima su utrošena javna sredstava, je Kanton Sarajevo proveo putem ili u saradnji sa UNDP a posebno koliko je javnih nabavki proveo putem UNDP-a, od januara 2019. godine do danas? Također, koliki je ukupan iznos sredstava k

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Na koju poziciju su preraspodijeljena sredstva iz Prijedloga budžeta za 2023 godinu u iznosu od 1.500 000,00 KM pozicioniranih na analitičkoj kartici Ministarstva privrede pod alinejom ‘podrška za Turističku zajednicu’.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa a) Izuzimanje ustanova kulture u Kantonu Sarajevo od primjene člana 2 Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ i člana 4 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: