Ministarstvo saobraćaja

Šta ćete uraditi po pitanju oštrog upozorenja od strane Konkurencijskog vijeća koje je konstatiralo da Skupština Kantona Sarajevo usvojenim zakonom derogira Zakon o konkurenciji i da je Kanton suočen sa izricanjem kazne i do 10% od Budžeta Kantona Sarajev

Postavljeno na: 
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori