Ministarstvo saobraćaja

Inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo u cilju poduzimanja aktivnosti na rekonstrukciji i sanaciji saobraćajnice na potezu ulica Kamenica od broja 3 do ulice Mahmutovac broj 23, Općina Stari Grad.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa Vildana Bešlija (16.06.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnice Vildane Bešlija, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se inicijativa za izmjenu Uredbe o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo.

Zastupničko pitanje: “Na osnovu upita građana, molim informaciju o do sada poduzetim radovima na uređenju tramvajskog stajališta na Otoci. Građani tvrde da se osim postavljanja određene drvene konstrukcije drugim radovima nije pristupilo.”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za izgradnju parkinga i uvođenje dodatnih naprava za kratkotrajno parkiranje bicikala, kako bi se stvorili bolji uslovi za korištenje bicikla kao prevoznog sredstva u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: