ZZO KS

Zastupničko pitanje: Ko su članovi Komisije za lijekove i njihove reference, te tražim da mi se dostave podaci ko su članovi UO ZZO i da mi se dostave također njihove reference, ko su imenovani ljudi, te ko ih je imenovao?

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema ZZO KS za potpuno finansiranje usluga iz tercijarne zdravstvene zaštite koje finansira Federalni Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje prema Ministarstvu zdravstva KS i Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, vezano za sufinansiranje dijela troškova neinvazivnog prenatalnog DNK testa za trudnice.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori