Vlada FBIH

Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2023. godinu za sanaciju oštećenog krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u posljednjem nevremenu u Sarajevu

Inicijativa da se održi zajednički sastanak premijera vlada Federacije BiH i KS i resornih ministara zbog hitne potrebe donošenja zakona

Zaključci (I Hitna sjednica SKS) 09.06.2023.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Prvoj hitnoj sjednici, održanoj dana 09.06.2023. godine, donijela je slijedeće:
Z A K LJ U Č K E

1. Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vršenje pojačanih preventivnih i represivnih mjera koje se ogledaju u sljedećem:

Zbog velikog broja lica koje imaju veliki iznos novčanih kazni za prekršaje u saobraćaju, te ih odbijaju platiti podnosim inicijativu za hitno donošenje podzakonskog akta navedenog u članu 105. stav (8) Zakona o prekršajima koji do danas nije donesen, a s

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu da Ministarstvo zdravstva KS u koordinaciji s Vladom KS i Općinom Ilidža, obezbijede potrebna sredstva za obnovu Instituta za fizijatriju i rehabilitaciju, prema prioritetima koje navede Institut.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ljubazno molim za tumačenje i mišljenje vezano za Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje (Službene novine FBIH 88/12). Da li su granice I i II zone člano

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa govor mržnje Damir Marjanović 07.09.2021

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 07.09.2021. godine, na prijedlog zastupnika Marjanović Damira, donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

Upućuje se inicijativa prema institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine da po hitnom postupku pokrenu izmjene Krivičnog zakona u pravcu preciziranja i kažnjavanja govora mržnje.

Zaključak Elmedin Konaković 13.09.21

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnika Konaković Elmedina, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeće:
Z A K LJ U Č K E