Vlada FBIH

Zvonko Marić - Zaključak 11.12.2019.godine (nabavka prirodnog gasa)

"Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prenijela sva prava potpisivanja ugovora za nabavku prirodnog plina sa Gaspromom sa pravnog subjekta Energoinvest d.d. koji je u većinskom vlasništvu Federacije BIH na pravnog subjekta BH Gas d.o.o. i time ukine jedan pravni subjekt u lancu nabavke prirodnog gasa koji utiče da cijena prirodnog gasa bude bespotrebno viša, a to u konačnici utiče na planove Vlade KS u cilju suzbijanja aerozagađenja, te također bespotrebno utiče na kućne budžete građana Kantona Sarajevo."

Inicijativa “za izmjenu pravnog okvira na federalnom i kantonalnom nivou kako bi se spriječilo izdavanje okolinskih dozvola objektima koji će imati značajnije emisije polutanata naročito PM10 i PM 2.5 čestica.di tačni izvršite popravku”.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa prema Vladi Federacije BiH da odobri sredstva Federalnom zavodu za agropedologiju da izvrši analize poljoprivrednog zemljista oko deponije Smiljevići u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“U odgovoru koji sam dobila od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove spominje se informacija od KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo da je kanalizacioni kolektor Bjelašnica-Igman-Hadžići uvršten na spisak Vlade Federacije BIH kao strateški projekat za

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa Elmedin Konaković

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Elmedina Konakovića, kojom se traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da HITNO ispoštuje Zakon i druge pravne propise koji se odnose na imenovanje članova Upravnog odbora KCUS, te u skladu s tim potvrdi predložene kadrove iz Kantona Sarajevo, koji su delegirani od Ministarstva zdravstva i Vlade Kantona Sarajevo.