Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi zašto E-dnevnik nije stavljen u tehničku funkciju sa početkom školske godine. Na koji način vršite monitoring sprovedbe kurikuluma kada tehničke predispozicije nisu zadovoljene

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz i revizija utrošenih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za izradu i realizaciju kurikularne reforme. Tražim da mi se dostave ugovori članova radnih tijela koji su radili na kurikularnoj reformi

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz izrade i procesa donošenja kurikularne reforme. Utvrditi normative zakonske regulative kojima se definiše proces donošenja kurikularne reforme i svi bitni elementi obrazovnog sistema.

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje koje su to nove nastavne metode koje su obuhvaćene kurikuralnom reformom, koji su reformski ciljevi i kakvi su benefiti sa učenike Na koji način se vrši praćenje i procjenjivanje napredovanja djece ?

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za zamjenu sportske podne podloge u sali za tjelesni odgoj JU OŠ Osman Nakaš koja je dotrajala i oštećena usljed poplava, a i iz razloga što su u školi su u skorije vrijeme predviđen

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo odgoja i obrazovanja, da izmijeni i dopuni nastavni plan i program za predmet historija/povijest za deveti razred.

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: