Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Podnosim inicijativu da Općina Novi Grad u saradnji sa svim ostalim općinama na području Kanto-na Sarajevo, a sve u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dogovori dod

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Da li etažni vlasnici u skladu sa članom 41. stav (1) tačka m) mogu podnijeti zahtjev upravniku za godišnji izvještaj o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade u prethodnoj kalendarskoj godini putem elektronske pošte, te isti dobiti elektrons

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Molim Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti da upozori upravnike na obavezu izrade i dostavljanja godišnjih planova i izvještaja shodno članu 41. stav (1) tačke k) i l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Molim Vas da nam pružite informacije o procesu uspostavljanja SCADA softvera u sklopu KJKP Sarajevogasa – u kojoj je fazi i kakvi su budući planovi glede daljeg unaprijeđenja funkcioniranja ovog kantonalnog preduzeća?

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Da u javnim organima i preduzećima izvrši se implementacija Elaborata o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka na podrućju svih općina Kantona Sarajevo koji je dio principa i mjera djelovanja Vlade KS 2021-2022. godine