Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Da li postoji zakonska prepreka da redovni godišnji tehnički pregled liftova u Kantonu Sarajevo pada na teret budžeta Kantona Sarajevo a ne vlasnika, jer plaćanje ove dažbine, uz redovno mjesečno plaćanje održavanje lifta, enormno opterećuje račun etažnih

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Upućujem zastupničko pitanje prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja građenja i okoliša da li se mogu smanjiti cijene gasa od 01. 04. obzirom na smanjenje količina potrošnje ovog prirodnog energenta. U vremenu kada je

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

U kojoj fazi je osposobljavanje parkinga na groblju ‘Vlakovo’. Koje su prepreke i kojoj fazi je uklanjanje bespravnog objekta cvjećare na ovom lokalitetu ?

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu da se upriliči sastanak sa mladim inovatorom Damirom Hanićem povodom njegovog projekta kojeg je osmislio za borbu protiv zagađenja zraka radi potencijalne saradnje i podrške mladim inovatorima u nauci.

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu Poslovnika Skupštine KS, ponovo upućujem inicijativu za planiranje sredstava i uvođenje programa poticaja/sufinansiranja kod ugradnje solarnih panela za proizvodnju elekrične energije, sistema toplotnih pumpi i slično, kako za individualna domač

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim za pojašnjenje člana 50. stav (2) tačka o) Zakona o o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) u vezi odlučivanja etažnih vlasnika o određivanju i promjeni kućnog reda. Etažni vlasnici pi

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori