Kolegij Skupštine

Segmedina Srna Bajramović (17.11.2021)

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16,9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici održanoj dana 17.11.2021. godine na prijedlog zastupnice Segmedine Srna-Bajramović, donijela je sljedećI:

Z A K LJ U Č A K

INICIJATIVA Elvedin Okerić (22.02.2022)

Na osnovu čl. 3., 106., 117., i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na 48. Radnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2022. godine, na prijedlog zastupnika Okerić Elvedina, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Inicijativa Elvis Vreto (17.11.2021.)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na inicijativu zastupnika Vreto Elvisa, Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici, održanoj dana 17.11.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zaključak Amra Hasagić 13.09.21

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnice Hasagić Amre, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa da se do kraja godine, a u skladu sa ranijim zaključcima Skupštine, organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo o statusu mladih u Kantonu Sarajevo.

Zaključak Igor Stojanović (05.05.2021)

ZAKLJUČAK

Da u toku javne rasprave o Nacrtu Zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu, Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo formira radnu grupu, koju će činiti predstavnici svih političkih partija i parlamentarnih grupa u Skupštini Kantona Sarajevo, predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, te predstavnici povratnika u Srebrenicu, a sve u cilju što boljeg konačnog Prijedloga pomenutog Zakona.