Kolegij Skupštine

Da se na narednoj Redovnoj sednici Skupštine Kantona Sarajevo kao posebna tačka dnevnog reda razmatra učešće kompanija i drugih privrednih subjekata iz BiH u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo na sajmu EXPO 2020 koji je održan u Dubaiju

Postavljeno na: 
16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak Vedrana Vujović (18.10.2023)

Zadužuje se Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Kantonalnim javnim komunalnim preduzećem “RAD” d.o.o. Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, predstavnicima opština u Kantonu Sarajevo i svim drugim relevantnim institucijama, pripremi i organizuje tematsku sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo u prvom kvartalu 2024.

Inicijativa Redžo Lemezan (03.10.2023.)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12–Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Devetoj radnoj sjednici održanoj dana 03.10.2023. godine, na inicijativu zastupnika Lemezan Redže, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zaključak Hitna sjednica H. Zahiragić

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12–Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Zahiragić Harisa, na Osmoj radnoj sjednici održanoj dana 30.05.2023. godine, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo da u što kraćem roku zakaže hitnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo, na temu sigurnosti u saobraćaju.

Podnosim inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo, u saradnji sa resornim Ministarstvom, imenuje komisiju koja će utvrditi zdravstveno i higijensko stanje štićenika, kao i kapacitiranost stručnih kadrova za evidentirani broj štićenika u Zavodu za zbrinja

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori