KJKP VIK

Zastupničko pitanje:“Da li resorno ministarstvo i KJKP Vodovod i kanalizacija raspolažu podakom koliko je u vodovodnoj mreži Kantona Sarajevo azbestno-cementnih cijevi,u kojim djelovima,te da li postoji plan i definirana dinamika za njihovu zamjenu".

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim Vladu Kantona Sarajevo, Opštinu Centar Sarajevo, KJKP VIK Sarajevo, te nadležne inspekcije da mi dostave informaciju o oštećenju rezervoara Skenderija, o uzrocima i posljedicama takvog oštećenja i poduzetim mjerama.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Zahtijevam od preduzeća «Vodovod i kanalizacija« i «Sarajevogas» da mi dostave imena ljudi koji su činili komisije za izbor najpovoljnjeg ponuđača za sve javne nabavke koje su ova javna preduzeća obavila u periodu 2012 - 2018.godina.

Postavljeno na: 
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori