JU Služba za zapošljavanje KS

Inicijativa da se poduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi u što skorije vrijeme kreirali "Projekt podsticaja zapošljavanja i saradnje između privrednika KS i osoba sa invaliditetom KS", odnosno vaučeri za posao osobama sa invaliditetom koji bi privred

Postavljeno na: 
16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za izradu dokumenta analize aktivnih politika zapošljavanja i prijedloga novih mjera sa ciljem smanjenja nezaposlenosti na području Kantona Sarajevo

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak Haris Zahiragić (30.05.2022)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 52. Radnoj sjednici održanoj dana 30.05.2022. godine, na prijedlog zastupnika Zahiragić Harisa, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Inicijativa da se unaprijedi realizacija refundacije troškova na ime plata, pripadajućih poreza i doprinosa, a po odobrenim sredstava u okviru Programa sufinansiranja saozapošljavanja za 2023. godinu

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

KREIRANJE PROGRAMA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE PRILIKOM IZRADE PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU VEZANO ZA PODRŠKU ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA U TURISTIČKI, HOTELSKI I UGOSTITELJSKI SEKTOR U KANTONU SARAJEVO.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: