Federalno ministarstvo pravde

Zaključak Elvedin Okerić (28.04.2021)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na IV Tematskoj sjednici održanoj dana 28.04.2021. godine, na prijedlog zastupnika Elvedina Okerića, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E