Da se Apoteke Sarajevo uklone sa lokacije u Domu zdravlja u Varzovoj

Mehmedić Besim
Pitanje

Gospodine Lokmiću podržavate li, Direktoricu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u zahtjevu za raskid ugovora o zakupu sa Javnom ustanovom APOTEKE SARAJEVO a koje koriste prostor koji se nalazi u Vrazovoj br 11?
Tužbeni zahtjev od Doma zdravlja Kantona Sarajevo, za raskid ugovora, upućen je Općinskom Sudu u Sarajevu dana 11. oktobra 2013. godine.
Ukoliko dođe do raskida ugovora, to će imati za posljedicu sumnju da je lobiranjem za interes privatne APOTEKE neko u lancu odgovornih, za sebe priskrbio materijalnu dobit te time stavio privatni iznad opšteg interesa.
Razlog ove sumnje je činjenica da ukoliko se Apoteke Sarajevo uklone sa lokacije u Domu zdravlja u Varzovoj, to se otvara mogućnost privatnoj Apoteci da ostvaruje novčani promet na godišnjem niovu od najmanje 1 000 000 KM.
Gospodine Ministre, držim da niste namjerno nesavjesni, kada zaklanjenjem iza birokratskih propisa, podržavate da se ukloni Apoteka u Varzovoj, koja je dio Javne Kantonalne Ustanove, a time ugrožena egzistencija i poslovanje javne ustanove čiji je osnivač ovaj Kanton i dovodite u pitanje 430 uposlenika koji rade u JU APOTEKE SARAJEVO, a nemali broj zaposlenika nakon zatvarnja Apoteke u Varazovoj će najvjerovatnije dobiti otkaz.
Ministre i Direktorice JU Dom zdravlja, uvjeren sam da možete i trebate reagirati i ovo moje pitanje na način da štitite prava i obaveze osnivača zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo, te ne dozvolite nametanje bilo kakvog interesa koji dovodi u pitanje kvalitetan zdravstveni sistem građana Kantona Sarajevo.“

Odgovor: 

Na osnovu Rješenja ovog ministarstva broj: 10-37-5206-1/12 od 06.11.2012. godine JU „Apoteke Sarajevo“ su dobile odobrenje za rad ogranka „Centar“ sa sjedištem u ulici Vrazova broj 11 Sarajevo.
Na navedeno Rješenje, „Lupriv ljekarne„ Mostar izjavio je žalbu, zastupan po advokatu Spaho Mehmedu. Rješavajući po žalbi Federalno ministarstvo zdravstva je Rješenjem broj: 06-37-7469/12 od 29.11.2012. godine, odbacilo Žalbu „Lupriv ljekarne“ Mostar kao izjavljenu od neovlaštene osobe, obzirom da shodno odredbama Zakona o upravnom postupku žalitelj nije učestvovao u postupku u svojstvu stranke niti je naveo činjenice kojim bi dokazao postojanje neposrednog i konkretnog pravnog interesa u odnosu na pobijano Rješenje.
Takođe navodimo da je „Lupriv ljekarne“ Mostar uputio predstavku Komisiji za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Kantona Sarajevo, a koja se odnosila na zaključeni Ugovor o zakupu prostora.
Istovremeno je upućen dopis Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, od strane „Lupriv ljekarne“ Mostar, kao i Kantonalnoj inspekciji i Federalnoj inspekciji.
Na osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo u periodu od 18.02.-27.02.2013. godine, a odnosi se na izdavanje navedenog Rješenja za rad ogranka „Centar“ u ulici Vrazova 11, utvrđeno je da način i postupak verifikacije JU „Apoteke Sarajevo“ – ogranak „Centar“ trebalo provesti po odredbama Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra i kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu postupku njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/12).
Shodno navedenom, ovo ministarstvo je donijelo Rješenje broj: 10-37-2612/13 od 25.04.2013. godine, kojim je utvrđen prestanak rada Ogranku „Centar“ u ulici Vrazova broj 11 Sarajevo.
Po osnovu žalbe upućene od strane JU „Apoteke Sarajevo“, Federalno ministarstvo zdravstva je donijelo Rješenje broj: 06-37-3124/13 od 21.06.2013. godine, kojim se poništava Rješenje ovog ministarstva o prestanku rada apoteke, tako da ista i dalje radi.
Dana 02.08.2013. godine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je dostavio ovom ministarstvu Odluku o jednostranom raskidu Ugovora između JU „Apoteke Sarajevo“ i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u ulici Vrazova broj 11. Naime, uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo nije vlasnik prostora u ulici Vrazova broj 11, nego isti prostor koristi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na osnovu Ugovora o zakupu između Općine Centar i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Općina Centar Sarajevo je dopisom broj: 04-49-1737/13 od 12.08.2013. godine, obavijestila JU „Apoteke Sarajevo“, a na njihov zahtjev, da su isti saglasni da JU „Apoteke Sarajevo“ mogu nastaviti sa korištenjem dijela poslovnih prostorija u ulici Vrazova broj 11 (60 m2) u okviru zgrade koju po ugovoru sa Općinom Centar koristi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na način kako je to utvrđeno u članu 2. tačka 4. Protokola o saradnji ove dvije ustanove od 21.05.2012. godine, obzirom da se radi o činjenici da su navedene ustanove, zdravstvene ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo.
Shodno odredbama čl. 134. i 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13) utvrđeno je da ukoliko postoji višak prostora u okviru zdravstvene ustanove, potrebno je provesti proceduru u skladu sa naprijed navedenim članovima Zakona, i podzakonskim aktom koji reguliše izdavanje viška zdravstvenog prostora u zravstvenoj ustanovi.
U navedenom slučaju JU Dom zdravlja nije vlasnik prostora u zgradi u ulici Vrazova broj 11, nego se isti koristi na osnovu Ugovora o zakupu sa Općinom Centar.
Obzirom da je poslaničko pitanje vezano za naprijed navedeno dostavljeno i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u prilogu Vam dostavljamo i odgovor dostavljen od strane JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.