Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo

Mehmedić Besim
Pitanje

Zastupnik Besim Mehmedić na 30. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 13.11.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je ponovo zastupničko pitanje koja se odnosi na Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo, a koja je usvojena na 34. sjednici Vlade Kantona Sarajevo.

Odgovor: 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici održanoj 10.07.2013. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13 od 19.07.2013.godine) kojom je utvrđen asortiman lijekova A i B liste lijekova kao i cijene lijekova za područje Federacije BiH. Tačkom X navedene Odluke utvrđeno je da su kantoni obavezni, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, da izvrše usaglašavanje pozitivnih lista lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova, uvažavajući kriterije utvrđene članom 9.i 11. Pravilnika, kao i način i postupak izrade pozitivne liste lijekova kantona.

Komisija za lijekove je imenovana 18.02.2013. godine u sljedećem sastavu:

1. doc.dr Enra Suljić,
2. dr.Dževad Begić,
3. mr.ph Emina Oruč,
4. dipl.prav. Azra Selimović,
5. mr.ph Vedina Čordalija,
6. dipl.prav.Belma Bašović,
7. dr.sci.med Meliha Pozderac Memija,
8. dipl.prav. Sabina Backović,
9. mr.ph Alma Kazazić,
10. Muamer Efendić , dr.vet.med
11. Zahida Dizdar, dipl.ecc.

a što je u skladu sa tačkom IX Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/13) sa zadatkom da najmanje jednom godišnje preispita i inovira Listu lijekova, predloži izmjene i dopune Liste lijekova uz obavezu usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Federalne liste lijekova, odnosno liste registrovanih lijekova u BiH i analize podnesenih zahtjeva za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova. Rok za okončanje ove aktivnosti je bio april 2013.godine, uzimajući u obzir rok od godinu dana za navedene izmjene, jer je važeća Odluka o listi lijekova Kantona Sarajevo objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 19/12 i 19a/12 od 26.04.2012.godine.

S obzirom da je tačkom X definisan način uvrštavanja lijekova na Listu lijekova, te činjenicu da je izmjena i dopuna Liste lijekova Kantona Sarajevo kontinuiran posao, te da se zahtjevi farmaceutskih kuća za uvrštavanje lijekova kontinuirano zaprimaju zbog izraženog interesa za učešćem na Listi lijekova Kantona Sarajevo, Komisija je pored svih zaprimljenih zahtjeva objavila u aprilu i javni poziv.

Što se tiče usaglašavanja Liste lijekova Kantona Sarajevo sa Federalnom listom lijekova, usaglašavanje nije izvršeno u određenom broju lijekova kao i cijenama jer određeni proizvođači su zahtjeve podnijeli nakon objavljivanja liste, odnosno dostavili dokumentaciju u definisanom roku od 60 dana. Svi zaprimljeni zahtjevi za uvrštavanje lijekova, dopunu dokumentacije za uvrštavanje proizvođača, greške u nazivima lijekova, proizvođačima i cijenama se trenutno obrađuju i biće predmet izmjena i dopuna A Liste lijekova, te B liste koja će biti razmatrana od strane Vlade Kantona Sarajevo na jednoj od narednih sjednica. Sva dokumentacija zaprimljena a donosi se na izmjene i dopune se nalazi u Ministarstvu zdravstva i dostupna je zastupniku.

Za lijek aripiprazol proces registracije nije bio završen u trenutku okončanja prijedloga Liste lijekova čija prva registracija je završena 15.07.2013.godine od strane 2 firme i to: Nobel Ilac i Farmavita.

N05AX12 aripiprazol Abizol Nobel Ilac tbl 28 x 10 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX12 aripiprazol Abizol Nobel Ilac tbl 28 x 15 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX12 aripiprazol Ariprizol Farmavita tbl. 30 x 10 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX12 aripiprazol Ariprizol Farmavita tbl. 30 x 15 mg 15.7.2013 Prva registracija
N05AX13 Aripiprazol Ariprazol Farmavita tbl. 30 x 30 mg 15.7.2013 Prva registracija

Također, izuzetak je lijek metadon koji je sadržan u Federalnoj esencijalnoj listi (A listi) a za potrebe Kantona Sarajevo se nabavlja i uvijek se finansira iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za potrebe JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo putem javne nabavke tako da se i sama primjena lijeka vrši u okviru te ustanove te se ni do sada nije uvrštavao na Listu lijekova Kantona Sarajevo.
Za lijekove roflumilast zahtjev je zaprimljen 9.10.2013.godine sa kompletnom dokumentacijom a za lijek klomifen Ministarstvo zdravstva ne posjeduje zahtjev.

Na B listi lijekova Kantona Sarajevo se nalaze i neki lijekovi sa 100% učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za lijekove za koje je Komisija a i ministartsvo smatrali da su neophodni stanovništvu Kantona Sarajevo. Tako su uvršteni lijekovi prema smjernicama struke, potrebama i finansijskim mogućnostima vodeći računa o etiologiji bolesti i potrebama djece, žena i strijih osoba. Smatramo važnim napomenuti da su federalne cijene lijekova ispoštovane i postignute i niže, te da viših cijena nema Napominjemo i da ne postoji zakonska smetnja za 100% učešće zavoda na B listi, a što je i do sada bio slučaj na Listama Kantona Sarajevo.

Vezano za tačku VIII stav 4. Federalne Odluke i tumačenja o obaveznoj primjeni lijekova sa liste A i fakultativnoj primjeni lijekova sa B liste na kantonalne liste, dužni smo istaći da Kanton Sarajevo nikada nije izbjegavao ovu obavezu i da je uvijek među prvima i jedini od svih kantona implementirao Federalnu listu podržavajući potrebu stanovništva Federacije BiH za jednakim obimom prava stanovništva u lijekovima posebno lijekova sa A liste.
.