Iniciram izradu informacionog sistema za upravljanje budžetom u Kantonu Sarajevo

Solaković Adnan
Inicijativa

Iniciram izradu informacionog sistema za upravljanje budžetom u Kantonu Sarajevo kojom bi bili obuhvaćeni svi budžetski korisnici, kroz koji bi se planirao godišnji i okvirni budžet na analitičkom i programskom nivou, te koji bi se članovima Vlade i zastupnicima u Skupštini omogućio direktan uvid u zahtjevana i planirana sredstva.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo u proceduri izrade programskog i analitičkog budžeta koristi odgovarajuće programe kojima se na transparentan način prezentiraju svi zahtjevi i planirane pozicije budžetskih korisnika, svim sudionicima u samom procesu izrade kako dokumenta okvirnog budžeta, tako i konačnog budžeta Kantona Sarajevo. Nakon usvajanja godišnjeg i okvirnog budžeta isti se objavljuje na web stranici Ministarstva finansija http://mf.ks.gov.ba/ i isti je transparentan i dostupan široj javnosti.
Tokom izvršavanja a putem operativnih planova Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo vrši transparentno informisanje budžetskih korisnika o utrošenim sredstvima u proteklom periodu i planiranim za određeni budući kvartal. Kroz sistem ORACL-a u svakom momentu budžetski korisnik ima uvida u trenutna odobrena, kao i raspoloživa sredstva u budžetu.
Pozdravljamo svaku inicijativu koja vodi ka unaprijeđenju postojućeg sistema, te ćemo u budućem periodu shodno finansijskim mogućnostima raditi na poboljšanju svih programa a prioritetno programa koji se tiču planiranja i izvršavanja budžeta.