Informacija o sprovođenju člana 25. Zakona o dopunskim pravima boraca

Bajramović Srna Segmedina
Pitanje

Informaciju o sprovođenju člana 25. Zakona o dopunskim pravima boraca, u posljednje dvije godine, koji se odnosi na pravo na besplatan upis i školovanje studenata na UNSA, a koji su to pravo stekli statusom djeteta šehida, poginulog borca ili umrlog RVI, s obzirom da su većina fakulteta i nakon izmjena i dopuna Zakona (2012) nastavila naplaćivati upis, školarinu i obnovu spomenutim kategorijama.“

Odgovor: 

Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12 - Prečišćeni tekst) je definisano „pravo prvenstva upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje". Članom 25. pomenutog Zakona propisano je da: „Djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanim na visoko-školske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona, kao i prednost prilikom upisa, posebnom odlukom Vlade Kantona. Obrazovne ustanove će svojim pravilima ili drugim aktima utvrditi način i uvjete za korištenje ovog prava."
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je na temelju gore pomenutog Zakona, a u cilju realizacije priznatog prava na besplatno školovanje za navedene kategorije, uputilo smjernice dekanima fakulteta i akademija u sastavu Univerziteta u Sarajevu, da osiguraju nesmetano uživanje priznatog prava za kategorije studenata koje su obuhvaćene ovim pravom, sa zaduženjem da fakulteti dostave povratne informacije Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade o broju upisanih studenata iz navedenih kategorija i visini potrebnih sredstava za njihovo školovanje za studijsku 2012/2013 godinu. Po informacijama dobivenim pojedinačno od fakulteta iznos sredstava koje je potrebno obezbjediti za pokrivanje troškova univerziteta, za ostvarivanje prava za studente iz boračke populacije, iznosi 809.190,00 KM.
Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo dana 03.10.2013. godine donijet je Zaključak da će se potrebna sredstva za ovu namjenu obezbjediti fakultetima u okviru predstojećeg rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu putem Vlade Kantona Sarajevo.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade je svojom odlukom za 2013. godinu naložio visoko-školskim ustanovama na području Kantona Sarajevo da mogu proširiti broj studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa u studijskoj 2013/2014 godini iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece RVI, djece dobitnika priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja, cijeneći činjenicu da je Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine propisano da se redovnim i redovnim samofinansirajućim studentima koji spadaju u naprijed navedenu kategoriju omogućava pravo na besplatno školovanje. Na taj način je ispoštovana zakonska pretpostavka i putem navedene odluke omogućena implementacija besplatnog školovanja na teret Budžeta Kantona Sarajevo za ove studente.Većina fakulteta je ispoštovala Odluku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Zaključak Vlade. Međutim, postoje indikacije da određeni fakulteti ne poštuju gore navedenu Odluku i Zaključak Vlade te odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine o čemu detaljne informacije možete dobiti od Resornog ministarstva, ili pojedinih fakulteta, članica Univerziteta u Sarajevu.