„Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Bajramović Srna Segmedina
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović i zastupnik Besim Mehmedić su na 29 Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.09.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavili zastupnička pitanja koja se odnose na „Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a koja je usvojena na 34 sjednici Vlade Kantona Sarajevo“.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Pravni osnov za donošenje Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na 34 sjednici održanoj dana 10.09.2013. godine, sadržan je u članu 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 109/12) kojim je utvrđeno da listu lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva.
Takođe na prijedlog Federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici održanoj 10.07.2013. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13) kojom je utvrđen asortiman lijekova A i B liste lijekova kao i cijene lijekova za područje Federacije BiH. Tačkom X navedene Odluke utvrđeno je da su kantoni obavezni, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, da izvrše usaglašavanje pozitivnih lista lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova.
Dakle, nije Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo iniciralo da se Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo donose tri (3) mjeseca prije kraja poslovne godine, odnosno tri (3) mjeseca prije završnih računa ili tri (3) mjeseca prije projekcije plana prihoda za iduću godinu, ili zbog nekih drugih razloga koje navode zastupnici, nego je to obaveza utvrđena Odlukom o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i ovo ministarstvo je poštujući utvrđene rokove, pripremilo i predložilo Vladi Kantona Sarajevo novu Listu lijekova.
Shodno navedenom, kao i uvažavajući kriterije iz tačke IX Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sačinjena je Lista lijekova Kantona Sarajevo, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministra zdravstva Kantona Sarajevo.
U postupku izrade i donošenja Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo, ispoštovana je zakonska i podzakonska procedura. Formirana je Komisija za lijekove koja je razmatrala sve podnesene zahtjeve za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova u skladu sa svojim nadležnostima.
Takođe, cilj donošenja Odluke o Liste lijekova Kantona Sarajevo, koji se propisuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, je bilo usaglašavanje sa Federalnom listom lijekova u svim segmentima, prema procijenjenim potrebama i mogućnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Nastojanja su bila da se napravi moderna, sveobuhvatna lista koja bi za razliku od dosadašnjih uključila potrebe i onih etiologija koje do sada nisu bile terapijski pokrivene.
U skladu sa Federalnom listom lijekova na Listi A za koju u potpunosti troškove snosi Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, uključene su molekule za savremenu terapiju dijabetesa, antikoagulantnu terapiju, te za terapiju hronične opstruktivne plućne bolesti, koje predstavljaju sve češću etiologiju u Kantonu Sarajevo.
Istovremeno sa Liste su skinuti proizvodi koji se naravno ne nalaze na Federalnoj listi, kao i proizvodi koji su postali sve veći potrošači sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Na Listi B lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, takođe je vođeno računa o istim principima. Naime, na ovoj Listi su našli mjesta lijekovi sa učešćem od 25-100% na teret Zavoda, iz grupa koje su duže vrijeme zanemarivane. Kao na primjer, noviji antidijabetici, antikoagulansi, vazoprotektivi, ginekološki preparati u terapiji Trichomonasa, vulvovaginalnih poremećaja, kao i preparati u terapiji nekih malignih oboljenja kod kućnog liječenja. Neki antimikrobici, po procjeni Ministarstva potrebnih za pedijatrijsku strukturu, stomatologiju, kao i kod najstarije populacije tj. penzionera.
Nije zanemaren ni segment hirurgije, kao i sve učestalijih patologija kao što je ulcerozni kolitis, Kronova bolest, reumatske boli.
Posebno se vodilo računa o kvalitetu liječenja epilepsije, periferne i centralne neuropatske boli i generalizovanog anksioznog poremećaja, terapiji Parkinsonove bolesti, za lijecenje simptoma Alzheimerove bolesti, te poremećaja izazvanih PTSD-om.
Ovog puta nije zanemarena ni oftalmološka etiologija i kao veoma bitan segment po prvi puta hormonalna terapija vještačke oplodnje u posebnom programu za mlade bračne parove.
Takođe, vođeno je računa i o socijalnom statusu pacijenata i iznosu participacije, gdje se bez obzira na iznos učešća, smanjenjem cijena u skladu sa Listom Federacije BiH, uspjela napraviti kalkulacija o uštedi od najmanje 8. miliona na listi A, te još 5. miliona na listi B.
I pored pažljivog odabira lijekova, urađenih korekcija, dodatno je potrebno raditi i mjesečne analize za iznalaženje novih prostora za uštedama, a istovremeno popravljanjem kvalitete liječenja pacijenata adekvatnom i modernom terapijom, u skladu sa svjetskim, evropskim i smjernicama Federalnog ministarstva zdravstva.