Zašto se u akciji, koja je u toku, „Odaberite svog ljekara“ pacijenti ne mogu opredjeliti za privatnog porodičnog ljekara?

Ademović Kemal
Pitanje

Zašto se u akciji, koja je u toku, „Odaberite svog ljekara“ pacijenti ne mogu opredjeliti za privatnog porodičnog ljekara?“
„Da li se time omogućava, i dalje, monopolski odnos JU „Domovi zdravlja Kantona Sarajevo?“
„Da li je ova akcija protivzakonita i prema pacijentima i prema privatnim ordinacijama, poliklinikama?“
„Kada će se Ministarstvo zdravstva pridržavati zakona i omogućiti privatnom sektoru iste uslove rada kao i javnim ustanovama?“
„Kada ću se osobno, kao pacijent, moći liječiti kod privatnog porodičnog ljekara preko svoje zdravstvene knjižice i moći mijenjati ljekara, u privatnom ili javnom sektoru, ako nisam zadovoljan njegovim odnosom?“

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Jedna od osnovnih reformskih smjernica u Federaciji BiH, a samim tim i u Kantonu Sarajevo, je razvoj porodične/obiteljske medicine. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, shodno zakonskim odredbama, pokrenulo aktivnosti za ostvarivanje prava osiguranih lica na slobodan izbor doktora porodične medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite. Članom 84. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službe novine FBiH“, br. 46/10)
predviđeno ja da dom zdravlja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu kroz timove porodične medicine, a poslovi porodične medicine obavljaju se u amulantama porodične medicine ( čl. 86. Zakona), koje se mogu organizirati kao dio doma zdravlja ili privatna praksa.
Članom 87. Zakona u stavu 1. definisano je da u ambulanti porodične medicine radi tim
porodične medicine, dok su u stavu 2. i 3. definisani sastav tima porodične medicine, kao i uvjeti
koje moraju ispunjavati članovi nevedenog tima u pogledu vrste stručne spreme , specijalizacije
odnosno dodatne edukacije iz porodične medicine.
U Kantonu Sarajevo, do sada, nije registrovana ni jedna ambulanta porodične medicine kao
privatna praksa.
Uvođenje privatnog sektora u obavezno zdravstveno osiguranje ide postepeno, već su obuhvaćene sve apoteke i određene ustanove za pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga ( usluge za koje postoje liste čekanja) , a to su usluge specijalističko-konsultativne dijagnostika i usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, sa ciljem smanjenja liste čekanja i integracija javnog i privatnog sektora. Polako će se ići i na uvođenje ostalih iz privatne prakse , a u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite, a kada se steknu uslovi vezano za primjenu novog načina finansiranja (kapitacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i DRG u bolničkoj). Da bi se potpuno implementirala porodične medicine i da bi se moglo preći na finansiranje putem kapitacije ,potrebno je ispuniti set preduvjeta koje je dužan ispoštovati jedan tim porodične medicine da bi isti bio prepoznat u ugovornom odnosu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a jedan od njih je i registrovani osiguranici sa gravitacionog područja.