Nastavak uvođenja i provedbe antikoruptivnih mjera: Nakon Baze o javnim nabavkama, Kanton Sarajevo dobija i Registar imenovanih lica

Vlada Kantona Sarajevo je na 104. redovnoj sjednici, na inicijativu Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije, donijela Zaključak o uspostavi Registra imenovanih lica u Kantonu Sarajevo. 
Registrom će biti obuhvaćena sva lica imenovana u organima uprave i službama, javnim institucijama na nivou Kantona Sarajevo, a koje se finansiraju iz Budžeta KS, institucijama nad čijim radom nadzor vrše ministarstva, javnim preduzećima, javnim ustanovama, fondovima, zavodima, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, i to: direktori, predsjednici, članovi upravnih i nadzornih odbora, odbora za reviziju, školskih odbora, članovi skupština javnih preduzeća, kao i imenovana lica u komisije, savjete i druga radna tijela koje obrazuje Vlada.
Uspostavom Registra, uz Bazu podataka o javnim nabavkama za korisnike Budžeta KS koja je bila prvi korak u ovom procesu, bit će omogućeno Vladi KS i drugim nadležnim insitucijama, ali i široj javnosti, među kojima se prije svega misli na nevladin sektor, medije i druge, praćenje pojava mogućih sukoba interesa i blagovremeno djelovanje.
Upravo usljed nedostatka da se na jednom mjestu vode i obrađuju podaci o imenovanim licima, u praksi je otkrivanje slučajeva sukoba interesa sporadično i najčešće rezultat spleta okolnosti, a ne sistemskih rješenja.
Kako je obrazložio predsjednik Tima Erduan Kafedžić, razlozi za uspostavom Registra sadržani su primarno u potrebi za jačanjem integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u obnašanju javnih funkcija, te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.
„Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije je na osnovu provedenih analiza, iskustava u regiji, ali i zaključaka sa stručnih skupova i konferencija na temu provedbe aktivnosti na planu borbe protiv korupcije, dao preporuku prvenstveno za kreiranje Baze podataka o javnim nabavkama za korisnike Budžeta KS, i taj proces je već okončan. Kao sljedeći korak u uspostavi funkcionalnog sistema sprečavanja sukoba interesa i borbe protiv korupcije, data je preporuka za uspostavu ovog registra“, istakao je Kafedžić.
Imajući u vidu zagarantovanost zaštite ličnih podataka kako zakonskim rješenjima na nivou Bosne i Hercegovine, tako i međunarodnim konvencijama, posebno se vodilo računa o podacima koji će se unositi u Registar na način da se ne ugrožava privatnost lica čiji će podaci biti obrađeni. U tom smislu, Registar će sadržavati samo neophodne, na određen način već javno dostupne podatake, što će omogućiti javnom organu koji je proveo postupak i izvršio imenovanje, adekvatnije kontrole mogućeg sukoba interesa, te blagovremeno djelovanje u tom pravcu. Sve navedeno je u okviru, ali i u duhu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koji propisuje da u vršenju javne funkcije imenovana lica ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog.
Registar će biti uspostavljen kao on-line baza podataka u okviru koje će bit omogućeno pretraživanje po zadatim parametrima. Podatke će prikupljati i obrađivati Tim, uz podršku i u saradnji sa Uredom za kvalitet Kantona Sarajevo i Zavodom za informatiku i statistiku. Za provođenje ove aktivnosti nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, obzirom da će administrativno-tehničku podršku u njegovom vođenju i provedbi, shodno Akcionom planu, dati uposlenici pomenutog Ureda i Zavoda.
Uspostavljanjem ovog registra, Kanton Sarajevo i na ovaj način iskazuje svoje opredjeljenje ka transparentnosti u obnašanju javnih funkcija, što će svakako u konačnici donijeti veći stepen povjerenja javnosti u rad Vlade, te javnih institucija, preduzeća odnosno cjelokupne javne uprave u KS, što je i jedan od ključnih ciljeva postavljenih Akcionim planom za borbu protiv korupcije Vlade KS 2015-2019.
Iako je uspostava ovakvog registra široko prihvaćeni standard i jedan od značajnijih alata u efikasnoj i funkcionalnoj borbi protiv korupcije posmatrano u kontekstu Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo je pionir u ovom poduhvatu i na ovaj način ponovo opravdava ulogu lidera na polju borbe protiv korupcije, po čemu je već i prepoznat, posebno među organizacijama nevladinog sektora i međunarodnim institucijama i zvaničnicima.