Najave

16.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, 11.12.2019:10:00

1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

23 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije za nekretnine označene kao k.č. 242/1E1 u naravi posebni dio poslovnog objekta u ul. Livanjska broj 90 i to poslovni prostor u prizemlju, gledajući iz dvorišta desno u površini od 64,53 m2 i suvlasnički dio od 64/128 na nekretnini označenoj kao k.č. 242/1 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu; etažna jedinica površine 64,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 9138 k.o. Sarajevo VII, vlasništvo Mulaosmanović Belme sa 1/1 dijela i parcela broj: 242/1 u naravi ul.H.Kajtaza; dvorište površine 204m2, kuća i zgrada površine 129 m2, ukupne površine 333m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 257 k.o. Sarajevo VII vlasništvo Mulaosmanović Belme sa ½ dijela