Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Rezultat: 
Nije bio na dnevnom redu