Na 130. sjednici: Vlada Kantona Sarajevo analizirala potpisane kolektivne ugovore sa sindikatima u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na svom današnjem zasjedanju analizirala provedene i tekuće pregovaračke procese i aktivnosti sa reprezentativnim sindikatima koji djeluju u Kantonu Sarajevo, te sublimirala rezultate sedam potpisanih kolektivnih ugovora.
U Kantonu Sarajevo u oblastima obrazovanja, zdravstva, unutrašnjih poslova, komunalne privrede i organa uprave, djeluje 12 sindikata, od čega 11 reprezentativnih, koji zastupaju interese oko 20.000 zaposlenih.
U skladu sa opredjeljenjem za vođenje neophodnog socijalnog dijaloga sa sindikatima iz svih oblasti u Kantonu Sarajevo, Vlada KS je tokom svog dosadašnjeg djelovanja kontinuirano pregovarala sa svim reprezentativnim sindikatima koji djeluju u Kantonu Sarajevo.
Rezultat dobre saradnje Vlade i reprezentativnih sindikata je sedam potpisanih kolektivnih ugovora, i to: po dva za uposlenike iz oblasti obrazovanja i zdravstvo, te po jedan za zaposlene u oblasti policije, komunalne privrede i organe uprave.
Vlada Kantona Sarajevo je u pregovorima sa sindikatima vodila vrlo odgovornu politiku, a limiti su pored nedovoljnih financijskih sredstava i činjenica da je Vlada preuzimanjem mandata, zatekla dugovanja po osnovu izvršnih sudskih rješenja u iznosu od od više desetina miliona KM, a na osnovu pravosnažnih rješenja na osnovu tužbi iz radnog odnosa već je izvršeno 39.713.301,72 KM, a u mandatu Vlade Kantona Sarajevo 2014-2018. godine izvršena je isplata potraživanja iz radnih odnosa u iznosu od 19.134.461,96 KM, plus planirana sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za tekuću godinu u iznosu od 2.233.244 KM,  a što je 0,3 posto od ukupno planiranih prihoda u budžetu u ovoj godini.
Vlada je u prethodnom periodu učinila maksimum da isplati obaveze prema tužbama uposlenih u javnom sektoru i poduzima kontinuirane napore da i ubuduće popravlja standard uposlenih u javnom sektoru, ali istovremeno je dužna voditi računa o položaju i standardu svih građana Kantona Sarajevo, kao i predstavnika realnog sektora.    
Tokom pregovora, stanje je unaprijeđeno na način da je u mandatu ove Vlade istina minimalno, povećana osnovica svima u javnom sektoru, iako je ona i dalje najniža u Kantonu Sarajevo (osnovica 290 KM, a za policijske službenike 295 KM).
Unaprijeđen je i čitav niz drugih prava iz oblasti u kojima je regulisan položaj  i pripadajuća prava uposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo.
U pripremi su ili su već pokrenuti pregovori tj. aktivnosti na zaključenju novih ili izmjene potpisanih kolektivnih ugovora sa zaposlenima u oblasti kulture, zdravstva, organa uprave i obrazovanja.
Socijalni dijalog Vlade i sindikata ograničen je financijskim mogućnostima, a mora biti usklađen i sa zahtjevima realnog sektora i općim stanjem i standardom u društvu. Iz tog razloga, Vlada se zahvaljuje sindikatima i uposlenima u javnom sektoru na korektnom i profesionalnom odnosu i traži razumijevanje kako bi se u narednom periodu zaštitio i javni, ali i realni sektor koji se žali na velika i neodrživa opterećenja i nekonkurentnost u odnosu na javni sektor u Kantonu Sarajevo.