Ministrica Dautbegović donijela Pravilnik o postupku dostavljanja i vođenja evidencije kolektivnih ugovora za područje Kantona Sarajevo

U skladu sa Zakonom o radu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/16), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović donijela je Pravilnik o postupku dostavljanja i vođenja evidencije kolektivnih ugovora za područje Kantona Sarajevo, koji je objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" broj 42/16.
Navedenim pravilnikom uređuje se način i postupak dostave zaključenih kolektivnih ugovora, njegovih izmjena, dopuna, prečišćenog teksta ili otkaza, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te način vođenja evidencije o dostavljenim kolektivnim ugovorima, njegovim izmjenama, dopunama, prečišćenom tekstu ili otkazu. Pod kolektivnim ugovorima se u smislu ovog pravilnika smatraju granski kolektivni ugovori zaključeni za područje Kantona Sarajevo i pojedinačni kolektivni ugovori zaključeni između poslodavca i radnika zaposlenih kod tog poslodavca. Obaveza ugovornih strana, odnosno ugovorne strane koja je prva navedena u ugovoru, je da zaključeni kolektivni ugovor, njegove izmjene, dopune, prečišćeni tekst ili otkaz, dostavi Ministarstvu u dva primjerka, u roku od 15 dana od dana objavljivanja kolektivnog ugovora, njegovih izmjena, dopuna, prečišćenog teksta ili otkaza u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”. Obzirom da se pojedinačni kolektivni ugovori ne objavljuju u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", oni se dostavljaju Ministarstvu u roku od 15 dana od dana zaključenja, izmjene, dopune, prečišćenog teksta ili otkaza.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, podsjeća da je do sada utvrdilo reprezentativnost na području Kantona Sarajevo sljedećim sindikatima: Sindikat policije Kantona Sarajevo, Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, Savez Samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Sarajevskog kantona, Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Sarajevskog kantona, Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Sarajevo i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture u Bosni i Hercegovini.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo poziva ugovorene strane da nakon zaključenja kolektivnog ugovora, njegovih izmjena, dopuna, prečišćenog teksta ili otkaza, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dostavljanja i vođenja evidencije kolektivnih ugovora za područje Kantona Sarajevo, isti dostave Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, radi evidencije.