Ministri Nenadić i Dautbegović sa direktorom Matijevićem o Zakonu o državnoj službi KS: Jasna rješenja Kantona Sarajevo su dobar primjer koja trebaju primjeniti i drugi kantoni u FBiH

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić organizirao je sastanak o temi implementacije Zakona o državnoj službi KS sa direktorom Odbora državne službe za žalbe FBiH Perom Matijevićem i njegovim saradnikom. Sastanku je prisustvovala i i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović.
Ovom prilikom, ministar Nenadić je naglasio važnost očuvanja jedinstva državne službe, kroz poštivanje institucija zajedničke federalne Agencije za državnu službu i Odbora državne službe za žalbe, kao jedinstvenih institucija koje bi u svojoj praksi i radu za nadležnost iz Zakona o državnoj službi koristili svi kantoni u FBiH.
„Kanton Sarajevo se, svakako, svojim zakonom odredio na ovaj način njegove primjene“, potcrtao je ministar Nenadić.
Obzirom da je istakao period odgođene primjene Zakona o državnoj službi u dijelu pitanja vezanih za Odbor državne službe za žalbe i druga pitanja, ministar je upoznao predstavnike ovog odbora sa nedavno donesenim podzakonskim aktima, što je obveza proistekla iz pomenutog zakona.
Ministrica Dautbegović je govorila o vezi Zakona o državnoj službi KS sa Zakonom o radu FBiH, kao i sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, o saradnji sa reprezentativnim sindikatima u KS, te o određenim problemima u vezi sa implementacijom ovog zakona i novousvojenih pravilnika u KS.
Bilo je riječi i o primjeni ovog zakona i njegovih podzakonskih akata s ciljem zaštite osnovnih postulata državne službe – efikasnosti i transparentnosti. Razgovaralo se i o načinu ubrzanijeg i efikasnijeg rješavanja svih postupaka pokrenutih pred ovim odborom, kako bi se spriječili eventualni novi konflikti u odnosu na primjenu Zakona o državnoj službi KS. Navedeni su i modeli kojima bi Vlada KS mogla pružiti podršku ovim federalnim institucijama prilikom provedbe ovog zakona u KS.
Direktor Matijević informirao je svoje domaćine o velikom broju predmeta, njih oko 2.500, koji čekaju na rješavanje, što stvara ozbiljan problem u pravnom i finansijskom funkcioniranju različitih aspekata državne službe.
„Zadovoljan sam jasnim rješenjima koja su utvrđena u vašem Zakonu o državnoj službi, kao i sa saradnjom sa kantonalnim institucijama te odnosom Kantona Sarajevo prema našim nadležnim institucijama“, istakao je direktor Matijević. Naglasio da se radi o dobrom primjeru i poželjnom djelovanju koji trebaju primjeniti i drugi kantoni. Iskazao je i interes da Kanton Sarajevo pomogne Odboru državne službe za žalbe kroz angažiranje pravnika i stručnu podršku, što bi doprinijelo efikasnosti državne službe u KS, kao i rješavanju različitih pravnih interesa državnih službenika, ali i institucija KS.
Na kraju je zaključeno da je ovakav oblik međusobne direktne saradnje veoma važan za bolje razumijevanje svih pitanja iz nadležnosti državne službe, a koje imaju Vlada KS, Agencija za državnu službu i Odbor državne službe za žalbe FBiH.