Kolegij zakazao 43. radnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo za 25. juni

Članovi Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo (SKS) dogovorili su na današnjoj sjednici da se naredna 43. redovna radna sjednica SKS održi u ponedjeljak 25. juna ove godine s početkom u 09:00 sati.
Usaglašen je dnevni red ove sjednice, prema kojem će zastupnici i na ovoj sjednici, nakon zastupničkih pitanja i inicijativa, razmatrati informacije o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS” te Uprave „Vodovoda i kanalizacije” sa izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća.
Na dnevnom redu bit će i Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo (KS) za ovu godinu, kao i prijedlozi zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2018. godinu, o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama po hitnom postupku, o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone, o izmjeni Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade KS po hitnom postupku, o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, te o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.
Zastupnici će razmatrati i nacrte zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kao i o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.
Raspravljat će i o prijedlozima odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS kao i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana ovog zavoda za 2018. godinu.
Bit će razmatrani i prijedlozi odluka o razrješenju i imenovanju pravobranioca Pravobranilaštva KS. Zatim, prijedlozi odluka i o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, o pripajanju fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta javne ustanove Univerzitet u Sarajevu sa svojstvom pravnog lica javnoj ustanovi Univerzitetu u Sarajevu u okviru kojeg nastavljaju sa radom kao organizacione jedinice bez svojstva pravnog lica, o proširenju djelatnosti javnih ustanova Srednjoškolski centar Hadžići, Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo i  Srednje škole metalskih zanimanja na djelatnost obrazovanja odraslih, o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2018. godinu te o izmjenama i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Opće bolnice „Prim dr Abdulah Nakaš“.
Zastupnici će razmotriti i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe ambulante porodične medicine JU Dom zdravlja KS – ambulanta Rosulje, Općina Vogošća, koji se sastoji od dvoetažnog poslovnog prostora br. 6 - površine 141,22 m2, poslovnog prostora br. 7 - površine 42,59 m2 i dvoetažnog poslovnog prostora br. 8 - površine 146,89 m2, što ukupno iznosi 330,70 m2, a čija ukupna kupoprodajna cijena iznosi 475.000 KM.
Na dnevnom redu ove sjednice će se naći i prijedlozi odluka o osnivanju Javne ustanove  “Collegium artisticum”, o usklađivanju statusa KJP “Veterinarska stanica”, o osnivanju podružnice u KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo – “Podružnica 1” – Prača, te o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“.
Zastupnici će razmatrati i prijedloge odluka o potvrđivanju razrješenja i imenovanju predsjednika i članova skupštine kantonalnih javnih komunalnih preduzeća: „Park“, „Pokop“, „Sarajevogas“, „Toplane- Sarajevo“, „Tržnice – pijace“ i „Rad“, kao i odluke o potvrđivanju razrješenja i imenovanja predsjednika i članova skupština kantonalnih javnih preduzeća: “Centar Skenderija”, “Poljoprivredno dobro Butmir”, „Sarajevo - šume”, “Veterinarska stanica” i “ZOI 84” Olimpijski centar Sarajevo.
Na ovoj sjednici bit će razmatran i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Zavoda za izgradnju KS i Safeta Pozderovića u svrhu realizacije Odluke o dopunama odluke o usvajanju projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 92-95“- potprojekta stavljanja u funkciju i preuređenja restorana „Kon-Tiki“ u spomen obilježje - Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine.
Razmatrat će se i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o statusnoj promjeni Fonda KS za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida.
U dnevni red ove sjednice uvršteni su i programi rada sa finansijskim planovima za ovu godinu 13 ustanova iz oblasti zdravstva, i to: Doma zdravlja KS, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Zavoda za sportsku medicinu KS, Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Zavoda za bolesti ovisnosti KS, Psihijatrijske bolnice KS, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP KS, Apoteka Sarajevo, Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, Zavoda za medicinu rada KS i Zavoda za javno zdravstvo KS.
Na dnevnom redu naći će se Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva KS za 2017. godinu.