Kantonalna uprava civilne zaštite: Preporuke pravnim i fizičkim licima za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od poplava

Budući da je tokom jesenjeg perioda povećana opasnost od obilnih kišnih padavina i naglog porasta vodostaja na rijekama i drugim vodotocima, uslijed čega može doći do poplava, u cilju sprječavanja nastajanja poplava većih razmjera, odnosno plavljenja stambenih i drugih objekata, obradivog i drugog zemljšta, oštećenja saobraćajnih komunikacija, vodovodne i komunalne infrastrukture kao i zaustavljanja svih životnih tokova koje mogu izazvati ove kao i druge prirodne pojave - nesreće, ovim putem preporučujemo svim pravnim i fizičkim licima da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara ODMAH preduzmu preventivne mjere zaštite i spašavanja od poplava, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Posebno apelujemo na nadležne organe u opštinama sa područja Kantona Sarajevo, da preduzmu slijedeće preventivne mjere zaštite i spašavanja od poplava:
- da izvrše preglede postojećih planova zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (dokumente tih planova koji se odnose na zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, kao i drugih prirodnih pojava - nesreća) radi utvrđivanja da li su u njima predviđene sve potrebne mjere zaštite i spašavanja od gore navedenih pojava, te izvršiti ažuriranje tih planova;
- da organizuju svakodnevno osmatranje i praćenje stanja vodotoka, objekata i terena, a za potencijalno opasna područja planiraju i organizuju provođenje odgovarajućih aktivnosti (akcije čišćenje riječnih korita, odvodnih kanala, uređivanja obala, izgradnja nasipa, preusmjeravanje vodotoka, saniranje klizišta, komunalne infrastrukture i druge potrebne mjere), kako bi se opasnosti i štetna djelovanja vode preduprjedila, te da prate stepen realizacije tih mjera i aktivnosti;
- da unaprijede saradnju nadležnih organa civilne zaštite sa vodoprivrednim društvima i pravnim licima koji upravljaju vodnim objektima, radi redovnog i vanrednog praćenja vodostaja i pravovremenog informisanja građana o nailasku plavne vodene mase, kao i drugim nosiocima zaštite i spašavanja (komunalnim i građevinskim preduzećima, kajakaškim i ronilačkim klubovima, vatrogasnim jedinicama, policijom, medicinskim ustanovama, crvenim krstom, BIHAMK-om i dr.).