Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2016. godinu