Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kamerni teatar'55 Sarajevo za 2016. godinu