Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;