Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu) sa prilozima.

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu) sa prilozima.

Rezultat: 
Nije usvojen

Vertical Tabs

Za: 
4
Protiv: 
17
Suzdržan: 
3