Izrada prve Strategije prema mladima Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo imenovala je Komisiju za izradu Strategije prema mladima Kantona Sarajevo. Komisija, koju čine predstavnici kantonalnih ministarstava i nadležnih skupštinskih komisija, Gradske uprave Grada Sarajevo, Vijeća mladih KS, Studentskog parlamenta UNSA i Asocijacije srednjoškolaca u BiH, održala je jučer svoju prvu sjednicu na kojoj je utvrdila metodologiju rada.
"Strategija će definisati aktivnosti i mjere za poboljšanje statusa mladih u Kantonu Sarajevo. Osnova za njenu  izradu je Analiza rezultata istraživanja potreba i problema mladih Kantona Sarajevo koju je izradilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, uz  podršku Instituta za razvoj mladih KULT, i prezentiralo javnosti početkom ove godine", istakao je resorni ministar Elvir Kazazović.
Donošenjem Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, svi nivoi vlasti obavezali su se kreirati i usvojiti Strategiju prema mladima. Ona predstavlja dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanja prema mladima, a uključuje definisane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve i mjere za njihovu realizaciju.