Zaključak S.S.Bajramović (03.11.2020)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 30. Radnoj sjednici održanoj dana 03.11.2020.godine, u okviru razmatranja Informacije o aktuelnoj epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Srna Bajramović Segmedine, donijela je sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Obavezuje se ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO da sve podatke iz BIS-a (Bolnički informacioni sistem), a naročito broj hospitaliziranih bolesnika na svakoj klinici, broj pregleda, broj laboratorijskih nalaza učini dostupnim javnosti kako bi svaki građanin imao uvid u stanje svih javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo uključujući i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.
2. Obavezuje se ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO da ODMAH sve podatke objavi na svojoj web stranici i na dnevnoj bazi ih ažurira.
3. Obavezuje se ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO da ukoliko je neki od podataka povjerljiv da ih posebno dostavi svakom zastupniku Skupštine Kantona Sarajevo.
4. Obavezuje se ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO da odmah pristupi realizaciji gore pomenutih zaključaka, a Skupštinu izvijesti o učinjenom u roku od 7 dana.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
ZZO KS
Prilog: