Zaključak donesen povodom razmatranja Elaborata-Inicijative za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 41 /12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 15.11.2017.godine, povodom razmatranja Elaborata-Inicijative za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da u narednih 15 dana pristupi osnivanju interresorne grupe za sistemsko rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, sa elaboratom kao radnim materijalom. Rok za izradu zaključaka interresorne grupe je tri mjeseca od njenog osnivanja.

2. Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pod hitno, zaključno sa 15.12.2017. godine izađe sa prostornim i kadrovskim rješenjem za svu djecu sa poteškoćama u razvoju, do kraja školske godine 2017/18.

3. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za gore navedene namjene odvoji potrebna finansijska sredstva u Prijedlogu Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Vlada Kantona