Zaključak Danijela Kristić (28.09.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnice Danijele Kristić, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja da odmah počnu primjenjivati Uredbu i raspišu tenderi za kontinuirane mjerače i glukozne senzore, ketonske trakice, zamjenske pumpe, potrošni materijal i tender za trakice za mjerenje šećera za odrasle (kako bi ukinuli referalnu cijenu koja je 3 puta viša od realne).
2. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva KS i Zavod zdravstvenog osiguranja KS da u roku od 60 dana realizuju 4 zaključka Skupštine Kantona Sarajevo koji su jednoglasno usvojeni na 43.radnoj sjednici od 25.06.2018 godine.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo zdravstva
Vlada Kantona
ZZO KS
Zastupnik: