Zaključak Admela Hodžić (30.05.2022)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 52. Radnoj sjednici održanoj dana 30.05.2022. godine, na prijedlog zastupnice Admele Hodžić, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da u narednom periodu poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se provela anketa u kojoj bi učestvovale osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo sa jedne strane, gdje bi unijeli podatke o obrazovanju, stepenu invalidnosti, koje poslove mogu obavljati i mjesečnim primanjima i sa druge strane prikupili podaci iz ministarstava, javnih preduzeća i javnih ustanova Kantona Sarajevo o svakom 16-om radnom mjestu koje bi osobe sa invaliditetom mogle obavljati u tim javnim organizacijama. (Radna mjesta kao što su operateri na telefonskim centralama, mjesta fizioterapeutskih tehničara, mjesta za unos i obradu podataka za osobe sa invaliditetom a naročito za slijepe i slabovidne osobe i sva radna mjesta za koja se osobe za invaliditetom anketom izjasne da bi mogli obavljati u skladu sa svojim obrazovanjem i sposobnostima, javne organizacije KS označe kao radna mjesta za koja prioritet pri zapošljavanju nakon ispunjavanja općih i posebnih uslova imaju osobe sa invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10)).

U prilogu: Inicijativa

Broj: 01-04-22154-1/22 PREDSJEDAVAJUĆI
30.05.2022. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Prilog: 
Zastupnik: