Intoniranje Himne Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br. 41 /12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 05.07.2017.godine, donijela je slijedeći

Z A K L J U Č A K
Na početku svakog zasjedanja Skupštine Kantona Sarajevo intoniraće se Himna Bosne i Hercegovine.

Broj: 01-05-21788/17 PREDSJEDATELJICA
05.07.2017. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Prof. Ana Babić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Kolegij Skupštine
Zastupnik: 
Prilog: