Inicijativa ZOI 84

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 30.09.2019. godine, povodom razmatranja Izvještaja o poslovanju KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. za 2018. godinu, donijela je slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Skupština Kantona Sarajevo poziva financijsku policiju i Tužilaštvo Kantona Sarajevo, da u skladu sa svojim ovlaštenjima izvrše pregled poslovne dokumentacije u periodu 2011. - 2019. godinu, te u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima utvrde da li su u predmetnom periodu postojali elementi krivičnog djela.
2. Skupština Kantona Sarajevo zahtijeva od novih upravljačkih struktura preduzeća da sva saznanja i dokumentaciju koja eventualno ukazuje na zloupotrebe položaja i nesavjesno poslovanje u službi, dostavi nadležnim institucijama.
3. Skupština Kantona Sarajevo zahtijeva od novih upravljačkih struktura preduzeća da u roku od 30 dana angažuju Ured za reviziju institucija F BiH u cilju revizije poslovanja za 2017. i 2018. godinu.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Tužilaštvo KS