Inicijativa Segmedina Srna Bajramović

1. Obavezuje se Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i Ured za kvalitet da na osnovu člana 7. Odluke o bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 49/16) provede nadzor nad institucijama iz člana 1. Odluke, a sve u vezi provedbe Odluke u skladu sa članom 5. koja nalaže institucijama da u roku od 30 dana od dana realizacije ugovora unesu tražene podatke o javnim nabavkama
2. Obavezuje se Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i Ured za kvalitet da Skupštini Kantona Sarajevo na svakoj radnoj sjednici dostavi informaciju o do tada poduzetim nadzorima

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Tim za borbu protiv korupcije
Prilog: