Inicijativa Elvis Vreto

1.Prihvata se Incijativa za izmjene i dopune odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva ("Službene novine Kantona Sarajevo"br :24/17 i 19/19 strana 22):

Prijedlog za izmjene i dopune Odluke u Članu II, stav (3) pod d, e i g :

d) registracija autoškole za poslove osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima .................................2.000 KM umanjiti za 1.700KM na iznos od 300 KM

e) registracija autoškole za poslove osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom B kategorije i odgovarajuće potkategorije .........5.000 KM umanjiti za 4.300 na iznos od 700 KM

g)registracija autoškole za poslove osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i upravljanja motornim vozilom B kategorije i odgovarajuće potkategorije...............................7.000 KM umanjiti za 6.000 na iznos od 1.000 KM

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Zastupnik: