Inicijativa Bilsena Šahman

1. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da odmah zatraži informacije od Ministarstva sigurnosti BiH u vezi sa prijedlogom da se migranti smjeste u neperspektivne kasarne na području Kantona Sarajevo (Blažuj, Rajlovac i Semizovac).
2. Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo da o ovoj inicijativi obavijesti lokalne zajednice koje gravitiraju ovim kasarnama, kako bi bile uključene u donošenje relevantnih odluka.
3. Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo da obavijesti Vijeće ministara BiH kao i operativni štab za migracije, kao i federalnog premijera Fadila Novalića da se suzdrže od bilo kakvih daljih aktivnosti bez zvanične komunikacije sa institucijama Kantona Sarajevo.
4. Ukoliko se ukaže potrebnim Vlada Kantona Sarajevo će imenovati posebnog povjerenika za ova pitanja koji će redovito izvještavati Vladu Kantona Sarajevo i Skupštinu Kantona Sarajevo o stanju u oblasti ilegalnih migracija, sa pravima i dužnostima koje će utvrditi Vlada Kantona Sarajevo, a u skladu sa važećom legislativom.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Vlada Kantona
Zastupnik: 
Prilog: