Inicijativa

Skupština Kantona Sarajevo je saglasna sa spajanjem Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i raseljene osobe, u jedan Fond.

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da izvrši neophodne pripreme, pripremi osnivački akt i dostavi ga Skupštini Kantona Sarajevo na odlučivanje, u roku od 90 dana.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Zastupnik: