Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-20911-2/20 od 16.06.2020.godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo