Informacija o aktivnostima na realizaciji mjera na prevenciji maloljetničkog prijestupništva i eliminaciji uzroka koji do istog dovode