Informacija Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, informativno, o realizaciji Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-211-5/16 od 07.01.2016. godine