Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, informativno, o realizaciji Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-211-5/16 od 07.01.2016. godine