Elaborat - Inicijativa za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji;