Danas isplata naknada korisnicima socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo

Korisnici socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo danas, u poslijepodnevnim satima, moći će podići svoje naknade sa tekućih računa u odabranim bankama.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je za tu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.099.018,43 KM na ime naknada navednim korisnicima za mjesec juni 2017. godine.
Sredstva su izdvojena za 6220 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe,  jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad  i  refundacija ljekarskih pregleda.