Danas isplata julskih naknada korisnicima socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.
Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.098.988,34 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec juli 2017.godine.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 6.110 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundacija ljekarskih pregleda.